Ὅροι Χρήσης

Ὅροι Χρήσης
Καλῶς ἤρθατε στήν ἰστοσελίδα (website) www.pelagia.org τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.
Μέσω τῆς ἰστοσελίδας μᾶς μπορεῖτε νά πραγματοποιήσετε τίς ἠλεκτρονικές ἀγορές σᾶς σύμφωνα μέ τούς κάτωθι ὅρους καί προϋποθέσεις, πού σᾶς καλοῦμε νά διαβάσετε μέ προσοχή.
 
1. Ἀγορά βιβλίων
Ἡ χρήση τῆς Ἰστοσελίδας προϋποθέτει τή δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ἤ/ καί πραγματοποίησης ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν. Ὁ Πελάτης ἀναγνωρίζει ὅτι οἱ ἠλεκτρονικές παραγγελίες συνιστοῦν σύμβαση καί προτίθεται νά δεσμευτεῖ καί νά πληρώσει γιά τίς ἐν λόγω συμβάσεις καί συναλλαγές.
Ὁ Πελάτης ἐπιλέγει τό βιβλίο πού ἐπιθυμεῖ ἀπό τό ἠλεκτρονικό κατάστημα καί καθοδηγεῖται μέσω αὐτόματων ὑποδείξεων γιά τήν τοποθέτησή του στό «καλάθι ἀγορῶν». Ἀπό τό «καλάθι ἀγορῶν» ὁ Πελάτης ἐπιλέγει ἐκεῖνα τά βιβλία πού ἐπιθυμεῖ νά παραγγείλει καί συμπληρώνει τά ζητούμενα στοιχεῖα (τρόπο πληρωμῆς, τή διεύθυνση ἀποστολῆς, τό ὄνομα τοῦ παραλήπτη, τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας κλπ).
Ὁ πελάτης ἔχει τήν πλήρη εὐθύνη γιά τό παραστατικό ποῦ ἐπιλέγει. Τιμολόγιο ἐκδίδεται σέ ἐπαγγελματίες, ἐπιχειρήσεις, Ν.Π. γιά ἐμπορία.
Ἀπόδειξη λιανικῶν συναλλαγῶν ἐκδίδεται γιά ἰδιωτική χρήση.
Μετά ἀπό προσεκτική ἐπισκόπηση τῆς παραγγελίας καί τῶν σχετικῶν στοιχείων ὁ Πελάτης δίνει τήν τελική ἐντολή παραγγελίας. Σέ κάθε βῆμα ἀπό τά παραπάνω καί γιά τή διόρθωση σφαλμάτων πρίν τήν ὑποβολή τῆς παραγγελίας, ὑπάρχει ἡ σχετική ἐπιλογή.
Ἡ παραγγελία ἀρχειοθετεῖται καί ἀποστέλλεται στόν Πελάτη μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου πού πιστοποιεῖ τήν παραλαβή τῆς παραγγελίας. Ὁ Πελάτης δηλώνει ὅτι ὅλες οἱ πληροφορίες, πού παρέχονται ἀπό αὐτόν κατά τή χρήση τῆς Ἰστοσελίδας, εἶναι ἀκριβεῖς καί πλήρεις καί ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέωση νά ἐνημερώνει τήν Ἱερά Μονή γιά τυχόν μεταβολή τους. Συμφωνεῖ δέ ρητά ὅτι ἡ Ἱερά Μονή δύναται νά ἀποθηκεύσει καί νά χρησιμοποιήσει τίς πληροφορίες γιά τήν ἐκτέλεση τῆς παραγγελίας. Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Μονή ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν χρήστη τηλεφωνικά ἄν χρειαστεῖ, ὥστε νά ἐπιβεβαιώσει τήν παραγγελία ἤ γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη πληροφορία.
 
2. Τρόποι Πληρωμῆς
Στίς τιμές πού ἀναγράφονται δίπλα ἀπό κάθε βιβλίο περιλαμβάνεται ὁ ἑκάστοτε νόμιμος Φ.Π.Α.
Ἡ πληρωμή τῶν προϊόντων μπορεῖ νά γίνει κατ’ ἐπιλογή τοῦ Πελάτη μέ τή χρήση Paypal, πιστωτικῆς κάρτας, μέ ἠλεκτρονική κατάθεση (e-banking) στόν τραπεζικό λογαριασμό τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας ἤ καί μέ ἀντικαταβολή. Γίνονται δεκτές οἱ πιστωτικές κάρτες: VISA & MASTERCARD. Ὁ Πελάτης ἀναγνωρίζει ὅτι εἶναι ὑπεύθυνος γιά τήν παροχή στοιχείων ἔγκυρης πιστωτικῆς ἤ χρεωστικῆς κάρτας καί γιά τήν ἔγκαιρη ἐξόφληση ὅλων των χρεώσεων. Μέχρι τήν πλήρη ἐξόφληση τοῦ τιμήματος τά βιβλία παραμένουν στήν κυριότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
 
3. Παράδοση βιβλίων
Παραγγελίες πού καταχωροῦνται στήν Ἰστοσελίδα μέ τήν προϋπόθεση τῆς διαθεσιμότητας τοῦ βιβλίου, παραδίδονται στόν Πελάτη τό συντομότερο δυνατόν. Σέ περιοχές πού χαρακτηρίζονται ὡς δυσπρόσιτες ἀπό τή συνεργαζόμενη ἐταιρία ταχυμεταφορῶν ACS courier, ὁ χρόνος παράδοσης μπορεῖ νά διαφέρει. Οἱ ἀνωτέρω χρόνοι παράδοσης δέν τυγχάνουν ἐφαρμογῆς σέ περιπτώσεις ἀνωτέρας βίας (σεισμοί, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, ἀπεργίες κλπ).
Γιά τήν ἀποφυγή ἐπιπλέον χρέωσης μεταφορικῶν ἡ παραγγελία ἐκτελεῖται μόνο ὅταν ὅλα τα παραγγελθέντα προϊόντα εἶναι διαθέσιμα. Κατόπιν ἐπιλογῆς τοῦ Πελάτη εἶναι δυνατή ἡ τμηματική παράδοση τῶν προϊόντων της παραγγελίας μετά ἀπό προηγούμενη τηλεφωνική ἐπικοινωνία στόν ἀριθμό 22610 35135, ἐπιλογή 2. Οἱ παραδόσεις πραγματοποιοῦνται μόνο ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὧρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ὁ Πελάτης ὀφείλει κατά τήν παραλαβή τῆς παραγγελίας νά ἐλέγχει τό ἄθικτό της ἐξωτερικῆς συσκευασίας. Κατεστραμμένο, σχισμένο ἤ ἀνοιγμένο κιβώτιο δέν θά πρέπει σέ καμία περίπτωση νά παραλαμβάνεται.
 
4. Διαθεσιμότητα
Σέ περίπτωση πού κατά τήν ὁλοκλήρωση τῆς παραγγελίας τό ἐπιλεγμένο ἀπό τόν Πελάτη βιβλίο δέν βρίσκεται πλέον σέ διαθεσιμότητα, ἡ Ἱερά Μονή ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέωση νά ἐνημερώσει ἔγκαιρα τόν Πελάτη περί τοῦ χρόνου διαθεσιμότητας τοῦ βιβλίου. Ὁ Πελάτης ἐφόσον δέν ἐπιθυμεῖ πλέον τήν ἀγορά τοῦ βιβλίου μπορεῖ νά ζητήσει τήν ἀντικατάστασή του μέ ἄλλο βιβλίο τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἰσόποσης ἀξίας ἤ τήν πίστωση τῶν καταβληθέντων χρημάτων του, ἐνημερώνοντας τήν Ἱερά Μονή τηλεφωνικά ἤ μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στό info@pelagia.org.
 
5. Κόστος Μεταφορᾶς
Στήν Ἑλλάδα τά ἔξοδα ἀποστολῆς εἶναι δωρεάν  γιά παραγγελίες συνολικοῦ κόστους ποῦ ὑπερβαίνει τά 15,00 € μέ τή συνεργαζόμενη ἐταιρία ταχυμεταφορῶν ACS courier. Γιά παραγελλίες κάτω ἀπό 15,00 € ἡ χρέωση εἶναι 2,50 € ἔξοδα ἀποστολῆς καί 2,00 € ἔξοδα ἀντικαταβολῆς.
Μέ τά ΕΛΤΑ ὅπου τα ἔξοδα ἀποστολῆς ἐπιβαρύνουν ἐσάς.
Στό ἐξωτερικό ἡ ἀποστολή γίνεται μέ τά ΕΛΤΑ, τήν ACS courier καί Μεταφορική ἐταιρία γιά παραγγελίες ποῦ ὑπερβαίνουν τά 50 kg, κατόπιν συνεννοήσεως.
 
 
6. Ἐπιστροφή Προϊόντος
Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ συσκευασία ποῦ γίνεται γιά τήν ἀποστολή τῶν βιβλίων πραγματοποιεῖται μέ ἐξαιρετική προσοχή καί, σύμφωνα μέ ἀξιολόγηση τῶν πελατῶν μας, φθάνουν στόν προορισμό τους σέ ἄριστη κατάσταση.
Ἐπιστροφές γίνονται δεκτές στήν περίπτωση ποῦ κάποιο ἀπό τά βιβλία τῆς παραγγελίας εἶναι κακέκτυπο (ἔχει ἐλαττώματα στήν ἐκτύπωση) ὡς ἑξῆς: Μᾶς ἐπιστρέφετε τό βιβλίο μέ ACS courier, ἐάν βρίσκεστε ἐντός Ἑλλάδος, καί μέ τά ΕΛΤΑ, ἐάν βρίσκεστε στό ἐξωτερικό, μέ χρέωση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐμεῖς θά προχωρήσουμε στήν ἀντικατάστασή του.
Γιά κάθε πρόβλημα σχετικά μέ τό παραληφθέν βιβλίο, ὁ Πελάτης ὀφείλει ἄμεσα νά ἐπικοινωνήσει στό email info@pelagia.org.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ἄν τό βιβλίο δέν ἐπιστραφεῖ στήν Ἱερά Μονή ἐντός ἑνός μηνός, ἡ Ἱερά Μονή δύναται νά μήν ἀποδεχθεῖ τήν ἐπιστροφή.
 
7. Περιορισμός Εὐθύνης
Ἡ Ἱερά Μονή οὐδεμία εὐθύνη φέρει γιά ἄμεση ἤ ἔμμεση, θετική ἤ ἀποθετική ζημία, πού μπορεῖ νά προκύψει ἀπό τήν ἔλλειψη ἱκανότητας χρήσης τῆς Ἰστοσελίδας καθώς καί ἀπό τυχόν σφάλματα, διακοπές, ἐλαττώματα ἤ καθυστερήσεις στή λειτουργία τῆς Ἰστοσελίδας ἤ στή διαβίβαση μέσω αὐτῆς πληροφοριῶν στό διαδίκτυο.
Ἡ Ἱερά Μονή παρέχει τό περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ὀνόματα, φωτογραφίες, ἀπεικονίσεις), τά βιβλία καί τίς ὑπηρεσίες πού διατίθενται μέσω τῆς Ἰστοσελίδας ὅπως ἀκριβῶς ἔχουν. Εἰδικότερα οἱ ἀπεικονίσεις τῶν βιβλίων στήν Ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι δυνατόν νά διαφέρουν στήν ἔνταση καί τήν ἀπόχρωση τῶν πραγματικῶν χρωμάτων τοῦ βιβλίου, λόγω διαφορετικῶν τεχνικῶν ρυθμίσεων τῶν μέσων ἠλεκτρονικῆς ἀποτύπωσης καί προβολῆς.
 
8. Δικαιώματα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας
Ἡ Ἱερά Μονή ἀποτελεῖ μοναδικό καί ἀποκλειστικό δικαιοῦχο ὅλων των δικαιωμάτων πνευματικῆς ἤ/καί βιομηχανικῆς ἰδιοκτησίας τοῦ περιεχομένου καί τῆς διάρθρωσης τῆς Ἰστοσελίδας ἐκτός ρητῶν ἐξαιρέσεων.
Ὅλο το περιεχόμενο τῆς Ἰστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τῶν σημάτων, διακριτικῶν τίτλων, λογοτύπων, εἰκόνων, γραφικῶν, φωτογραφιῶν, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν καί βιβλίων ἀποτελοῦν ἰδιοκτησία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί προστατεύονται κατά τίς σχετικές διατάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου (Ν.2121/1993, 2239/94 κλπ) τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαίου καί τῶν σχετικῶν διεθνῶν συμβάσεων.
Ἀπαγορεύεται ὁποιαδήποτε ἀντιγραφή, ἀναλογική / ψηφιακή ἐγγραφή καί μηχανική ἀναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, τοῦ περιεχομένου τῆς Ἰστοσελίδας, δημιουργία παράγωγης ἐργασίας ἐξ αὐτοῦ ὡς καί ἡ παραπλάνηση τοῦ κοινοῦ σχετικά μέ τόν πραγματικό πάροχο τῆς Ἰστοσελίδας. Τυχόν ἀναπαραγωγή, ἐπανέκδοση, φόρτωση, ἀνακοίνωση, διάδοση ἤ μετάδοση ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη χρήση τοῦ συνόλου ἤ μέρους περιεχομένου τῆς Ἰστοσελίδας μέ ὁποιοδήποτε τρόπο ἤ μέσο γιά ἐμπορικούς ἤ ἄλλους σκοπούς ἐπιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτῆς ἄδειας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἡ πώληση καί ἡ παράδοση τοῦ βιβλίου στόν Πελάτη δέν ἀποτελεῖ σέ καμία περίπτωση μεταβίβαση ἤ ἐκχώρηση δικαιώματος ἤ ἄδειας ἀναπαραγωγῆς, μετατροπῆς, διανομῆς, παρουσίασης στό κοινό, ἐκμίσθωσης, διασκευῆς ἤ προσαρμογῆς αὐτοῦ μέ ὁποιοδήποτε τρόπο, πού ἀπαγορεύονται ρητά, χωρίς τήν προηγούμενη ἔγγραφη ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἡ κατά παράβαση τῶν δικαιωμάτων πνευματικῆς ἰδιοκτησίας χρήση ὁποιουδήποτε μέρους τῆς Ἰστοσελίδας ἤ τῶν πωλούμενων ἀπό αὐτή βιβλίων ἀπαγορεύεται αὐστηρά καί ἐπισύρουν ἀστικές καί ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανῶν χρηματικῶν προστίμων.
 
9. Συνδέσεις μέ ἄλλες ἰστοσελίδες (LINKS)
Ἡ Ἰστοσελίδα περιέχει συνδέσεις μέ ἰστοσελίδες τρίτων (links). Ἡ παροχή τῶν links δέν συνεπάγεται ἔγκριση τοῦ περιεχομένου αὐτῶν καί ἡ Ἱερά Μονή δέν φέρει οἱαδήποτε εὐθύνη σχετικά μέ τή διαθεσιμότητα ἤ τό περιεχόμενο τῶν ἰστοσελίδων αὐτῶν ἤ γιά τυχόν ζημία συνεπεία τῆς χρήσης τοῦ περιεχομένου αὐτῶν. Οἱ χρῆστες ἐπισκέπτονται τίς ἰστοσελίδες αὐτές μέ ἀποκλειστικά δική τους εὐθύνη.
 
10. COOKIES
Ὅπως οἱ περισσότερες ἰστοσελίδες στό διαδίκτυο, ἔτσι καί στήν παροῦσα Ἰστοσελίδα χρησιμοποιοῦνται cookies προκειμένου νά ἀναγνωρίζεται ὁ χρήστης καί νά τοῦ προσφέρονται ἐξατομικευμένες ὑπηρεσίες. Τά cookies εἶναι μικρά ἀρχεῖα κειμένου πού ἀποθηκεύονται στό σκληρό δίσκο κάθε ἐπισκέπτη / χρήστη καί δέν λαμβάνουν γνώση ὁποιουδήποτε ἐγγράφου ἤ ἀρχείου ἀπό τόν ὑπολογιστή του. Ὁ ἐπισκέπτης / χρήστης τῆς Ἰστοσελίδας μπορεῖ νά ρυθμίσει τόν διακομιστῆ τοῦ κατά τέτοιο τρόπο ὥστε εἴτε νά τόν προειδοποιεῖ γιά τή χρήση τῶν cookies εἴτε νά μήν ἐπιτρέπει τήν ἀποδοχή τῆς χρήσης cookies σέ καμία περίπτωση. Σέ περίπτωση πού ὁ ἐπισκέπτης / χρήστης τῶν συγκεκριμένων ὑπηρεσιῶν καί σελίδων δέν ἐπιθυμεῖ τήν χρήση cookies γιά τήν ἀναγνώρισή του δέν μπορεῖ νά ἔχει περαιτέρω πρόσβαση στίς ὑπηρεσίες αὐτές.
 
11. Προσωπικά δεδομένα
Τά προσωπικά δεδομένα τῶν Πελατῶν συλλέγονται καί χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικά γιά τήν ἐκτέλεση καί ἀπόδειξη τῶν παραγγελιῶν, τήν παροχή ἐξατομικευμένων ὑπηρεσιῶν καί τήν ἐξαγωγή στατιστικῶν στοιχείων, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ Ν.2472/97, ὅπως ἑκάστοτε ἰσχύει, καί τίς ἀποφάσεις τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα. Ὁ Πελάτης ἔχει δικαίωμα πρόσβασης σέ κάθε στοιχεῖο πού ἔχει δώσει στήν Ἱερά Μονή (ἄρθρο 12 Ν. 2472/97) καί νά προβάλλει ὁποτεδήποτε ἀντιρρήσεις γιά τήν ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων πού τόν ἀφοροῦν (δικαίωμα ἀντίρρησης ἄρθρο 13 Ν. 2472/97). Τά δεδομένα αὐτά δέν διαβιβάζονται σέ τρίτους μέ ἐξαίρεση τίς συνεργαζόμενες μέ τήν Ἱερά Μονή ἐπιχειρήσεις πρός ὁλοκλήρωση καί ἐκτέλεση τῆς ἀγορᾶς καί παράδοσης τοῦ προϊόντος (Τράπεζες, μεταφορεῖς κλπ). Ὁ Πελάτης ἀναγνωρίζει ὅτι, προβαίνοντας στήν παραγγελία βιβλίων, παρέχει τή ρητή συναίνεσή του γιά τήν ἀποθήκευση καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων ἀπό τήν Ἱερά Μονή γιά τούς ἀνωτέρω σκοπούς.
Ἡ Ἱερά Μονή δικαιοῦται, χωρίς δική της εὐθύνη, νά ἀποκαλύψει ὁποιαδήποτε στοιχεῖα ἤ/ καί πληροφορίες τοῦ Πελάτη στίς ἀρχές ἐπιβολῆς τοῦ νόμου, σέ κρατικούς λειτουργούς ἤ/ καί σέ τρίτους, ἐφόσον θεωρεῖ ὅτι εἶναι εὔλογα ἀπαραίτητο ἤ κατάλληλο γιά τή ἐπιβολή ἤ/ καί γιά τή διαπίστωση τῆς συμμόρφωσης πρός ὁποιοδήποτε τμῆμα τῆς παρούσας Σύμβασης.
Ἡ Ἱερά Μονή δύναται νά ἐνημερώσει τόν Πελάτη ὅσον ἀφορᾶ τήν παραγγελία του, ἀποστέλλοντας μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ἤ μέ ἐπιστολή μέσω συμβατικοῦ ταχυδρομείου στή διεύθυνση ἐπικοινωνίας του.
Γιά τυχόν ἐρωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ὡς καί ἄσκηση τοῦ δικαιώματος ἀντίρρησης γιά τήν ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων εἶναι δυνατή ἡ ἐπικοινωνία στό τήλ. 22610 35135, ἐπιλογή 2 ἤ στό info@pelagia.org.
 
12. Ἀσφάλεια
Πρός προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν Πελατῶν γιά ἀγορές μέ πιστωτική κάρτα ἡ ἐπικοινωνία μεταφέρεται ἀπευθείας σέ ἀσφαλῆ διακομιστῆ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος μέ κρυπτογράφηση 128bit., χωρίς νά γνωστοποιοῦνται ἤ νά ἀποθηκεύονται στήν Ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
 
13. Δικαιοδοσία
Ἁρμόδια γιά κάθε διαφορά ἀπό τήν παροῦσα σύμβαση καί τή χρήση τῆς Ἰστοσελίδας ὁρίζονται τά Δικαστήρια τῆς Θήβας. Ἡ σύμβαση διέπεται ἀπό τό Ἑλληνικό Δίκαιο.
 
14. Γενικοί Ὄροι Συναλλαγῶν
α) Ἡ παροῦσα Σύμβαση ἀποτελεῖ ὁλόκληρη τή συμφωνία μεταξύ του Πελάτη καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί διέπει τή χρήση τῆς Ἰστοσελίδας, ὑπερτερώντας κάθε προηγούμενης σύμβασης ἤ συμφωνίας.
β) Ἡ Ἱερά Μονή διατηρεῖ τό δικαίωμα νά ἀλλάξει τό περιεχόμενο τῆς Ἰστοσελίδας ἀνά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
γ) Οἱ ἐπισκέπτες τῆς Ἰστοσελίδας δεσμεύονται ὅτι δέν θά βλάψουν τρίτους μέ κακόβουλη χρήση τῆς Ἰστοσελίδας καί πώς δέν θά παραβιάσουν τά προσωπικά τους δεδομένα.
δ) Ἡ χρήση τῆς Ἰστοσελίδας γίνεται μέ ἀποκλειστική εὐθύνη τοῦ ἐπισκέπτη- Πελάτη. Δέν εὐθυνόμαστε γιά τήν κακόβουλη ἐπέμβαση τρίτων.
ε) Ἡ ἐπίσκεψη στήν Ἰστοσελίδα προϋποθέτει τήν ἀνεπιφύλακτη ἀποδοχή τῶν παραπάνω ὅρων.