ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2001

Κωδικός: 10-61-006
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Στό «Ἐνιαύσιο 2001» μπορεῖ ὁ ἀναγνώστης νά μελετήση δύο ἐπί πλέον κεφάλαια μέ κείμενα πολύ ἐνδιαφέροντα καί ἐνημερωτικά πάνω σέ δύο γεγονότα πού συζητήθηκαν πολύ αὐτήν τήν χρονιά. Τό ἕνα εἶναι: «Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα» καί τό ἄλλο: «Ἐκκλησία καί Δημοψήφισμα».

Ὁ ἀναγνώστης πληροφορεῖται σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Πάπα καί τόν χαρακτήρα τῆς παπικῆς Ἐκκλησίας. Δημοσιεύονται κείμενα πού ἐξετάζουν τήν ὀντολογία τοῦ Παπισμοῦ καί τίς βασικές διαφορές του μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν αἵρεση τοῦ filioque καί τήν «ἱερωσύνη» τοῦ Πάπα. Ἐξηγεῖται γιατί ὁ Παπισμός βρίσκεται ἐκτός Ἐκκλησίας ἀφοῦ ὁ Πάπας εἶναι μόνον πολιτικός ἡγέτης καί τό Βατικανό εἶναι ἕνα πολιτικοοικονομικό σύστημα καί ὄχι Ἐκκλησία. Γίνεται γνωστό ὅτι ὅλο τό σύστημα τοῦ Παπισμοῦ εἶναι ἐσφαλμένο, ἐφ’ ὅσον ὁ Πάπας τίθεται ὑπεράνω καί αὐτῶν ἀκόμη τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Καταγράφεται ἡ παρέμβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν συζήτηση στήν Ἱεραρχία γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα, ὅπου ἐντοπίζονται οἱ βασικές θεολογικές διαφορές τῶν Λατίνων ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Διαβάζοντας προσεκτικά ὅλα τά σχετικά κείμενα πού δημοσιεύθηκαν μέ ἀφορμή τήν ἔλευση τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα διαπιστώνουμε πόσο μεγάλο κακό μπορεῖ νά προξενήση ἡ ἄγνοια τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί ὁ ἐκκλησιολογικός συγκρητισμός. Παρουσιάζεται ἐπίσης μιά μικρή ἐνημερωτική ἀναδρομή σέ ὅλα τά κείμενα πού δημοσίευσε ὁ Σεβασμιώτατος σχετικά μέ τό θέμα τοῦ Παπισμοῦ σέ ἄλλα ἐκδοθέντα βιβλία του.

Στό κεφάλαιο «Ἐκκλησία καί Δημοψήφισμα» καταγράφονται ὅλες οἱ ἐνέργειες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου σχετικά μέ τήν συλλογή ὑπογραφῶν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, μέ σκοπό νά διοργανώση ἡ Κυβέρνηση, ἄν ἤθελε, δημοψήφισμα γιά τήν προαιρετική ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στά ἀστυνομικά δελτία ταυτοτήτων. Ἀναφέρονται οἱ φάσεις τῆς ὅλης διαδικασίας καί διαπιστώνεται ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός πρωτοτύπησε ὄχι μόνον στήν πρωτοβουλία συλλογῆς ὑπογραφῶν γιά τό δημοψήφισμα, ἀλλά καί στόν τρόπο πού ὀργανώθηκε ὅλη ἡ προσπάθεια. Οἱ Ἕλληνες πολίτες ἀνταποκρίθηκαν στήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου παρά τήν ἀντίδραση καί τήν παραπληροφόρηση. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνήργησε μέ μεθοδικότητα, σοβαρότητα, νομική κατοχύρωση, μέ ἀποδοτικό τρόπο, πρωτόγνωρο γιά τά ἑλληνικά δεδομένα καί μέσα σέ πολιτισμένο κλίμα.

Γίνεται γνωστό ἀπό τήν μελέτη τοῦ κεφαλαίου ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἄν καί διαφώνησε σέ μιά συγκεκριμένη κυβερνητική ἀπόφαση, δέν ἔχει ἀντιπάλους, οὔτε καί θέλει νά παίζη τόν ρόλο τῆς ἀντοπολίτευσης. Ὁ ἀγώνας της δέν πῆγε χαμένος, ἔστω καί ἄν δέν εἶχε ἄμεσα καί ὁρατά ἀποτελέσματα. Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας μπροστά στό συγκεκριμένο θέμα, ὅπως καί σέ ὅλα τά θέματα καί προβλήματα πρέπει νά εἶναι ποιμαντική, νά δίνη τήν ὁμολογία τῆς πίστεως καί νά ἀναμορφώνη τήν κοινωνία.

Στό πρῶτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται πολλά Ἄρθρα μεταξύ τῶν ὁποίων καί τά ἑξῆς:«Νόημα ζωῆς»,«Παράδοση καί ἐκσυγχρονισμός»,«Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἐκφραστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως», «Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὡς γνήσιος Ρωμηός», «Ἡ ἰδεολογία τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς ἀντιπαγκοσμιοποίησης», «Σωματική καί ψυχική τρομοκρατία», «Ἡ ἐκλογή τῶν Ἐπισκόπων», «Ἡ ἔννοια τοῦ πνευματικοῦ πατρός», «Τό μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ», «Ἡ ἀρρώστια τῆς θρησκείας».

Στά «Σχόλια» σημειώνουμε τά κείμενα: «Ὁ ‘’πιστός’’ καί ὁ ‘’ἄθεος’’», «Ὁ μεγαλύτερος δημοκράτης», «Ὁ χειρότερος ἐχθρός», «Ἀπεμπλουτισμένος οὐρανός», «Πόλεμος καί εἰρήνη» καί ἄλλα.

Τό τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει ἐνδιαφέροντα κείμενα καί Συνεντεύξεις. Ἀναφέρουμε τό κείμενο: «Στήν Μέση Ἀνατολή» ὅπου ὁ συγγραφέας ἐκθέτει τίς ἐντυπώσεις του ἀπό τήν περιοδεία του στήν Συρία καί τόν Λίβανο. Διαπιστώνεται ἡ ἀξία τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, ἡ ὁποία σέ συνδυασμό μέ τήν πολιτισμική παράδοση κάθε τόπου θά βοηθήση τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας ὅπου κι’ ἄν βρίσκωνται.

Παρουσιάζονται στοιχεῖα ἀπό τήν ζωή καί τήν θεολογία τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη στά κείμενα: «Ἐπικήδειος λόγος γιά τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη» καί « Συνέντευξη γιά τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη». Ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ μεγάλη προσφορά τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη εἶναι στό ὅτι μᾶς ἔδωσε ἑρμηνευτικά κλειδιά γιά τήν κατανόηση τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας.

Εἶναι ἐπίσης ἀξιόλογες οἱ Συνεντεύξεις: ἡ «Συνέντευξη γιά τίς ἐκκλησιαστικές ἐξελίξεις», ἡ Συνέντευξη: «Ἐρωτήσεις μέ ἀφορμή τήν διάλεξη μέ θέμα ‘’Ὀρθοδοξία , Ἰσλάμ, Δύση» καί ἡ Συνέντευξη μέ θέμα: «Στόχοι».

Τά σύντομα «Γραπτά Κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ 2001» ἀναφέρονται στήν Θεία Λειτουργία. Τονίζεται ἡ μεγάλη ἀξία τῆς ‘’Θείας Εὐχαριστίας’’ γιά τήν ζωή μας καθώς ἐπίσης καί μερικά σημεῖα της ὥστε ὅταν ἐκκλησιαζόμαστε νά γνωρίζουμε τί ἀκριβῶς γίνεται.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2003
370
Α΄
15 cm
24 cm
2,7 cm
675 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης