ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2002

Κωδικός: 10-61-007
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Μέ δημοσιευμένα «Ἄρθρα» τοῦ Σεβασμιωτάτου, «Σχόλια», «Διάφορα» καί «Γραπτά Κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ 2002» κυκλοφόρησε τό Ἐνιαύσιο τοῦ 2002.

Στό πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου καί στό ἄρθρο «Ὀρθοδοξία καί Δημοκρατία» ἐπισημαίνεται, ὅπως πολλές φορές ἔχει γράψει καί σέ ἄλλα ἔργα του ὁ συγγραφέας, ὅτι τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συνοδικό καί ἱεραρχικό. Μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπάρχει ἱεράρχιση χαρισμάτων καί διακονιῶν. Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά συνεργαστῆ μέ τήν πολιτεία σέ θέματα πού ἐνδιαφέρουν τά μέλη της, χωρίς νά ἐμπλέκεται σέ κομματικές παρατάξεις καί διενέξεις.

Στό ἄρθρο «Ἰδεολογοποιημένος Χριστιανισμός καί τρομοκρατία» κατοχυρώνεται ἡ ἀλήθεια ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι ἰδεολογία ἀλλά θεραπεία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματική οἰκογένεια, πνευματικό θεραπευτήριο καί ἡ διδασκαλία της εἶναι πνευματική καί σωτηριολογική. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία μετατρέπεται σέ ἰδεολόγημα, ὅπως συμβαίνει στήν Δύση, τότε χάνει τόν σκοπό της καί ἐκκοσμικεύεται.

Αξιοπρόσεκτες εἶναι οἱ ἀπόψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου στό ἄρθρο «Ἐκκλησία καί ἐκλογές» ὅπου ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μιά παραταξιακή ὀργάνωση καί ἡ ἐκκλησιαστική ζωή δέν πολιτικοποιεῖται. Οἱ Κληρικοί δέν πρέπει νά ἀσκοῦν ἔμμεσες πολιτικές ἤ κοσμικές ἐξουσίες γιά νά ἔχουν κοινωνική προβολή. Οὔτε οἱ Κληρικοί, ἀλλά οὔτε καί οἱ πολιτικοί πρέπει νά ἐκμεταλλεύωνται τό θρησκευτικό συναίσθημα τοῦ λαοῦ. Κύριο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πνευματική θεραπεία τῶν ἀνθρώπων καί ἡ νοηματοδότηση τῆς ζωῆς τους.

Στό ἄρθρο «Ἐκλογές Ἐπισκόπων» ἐξετάζεται τί εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος καί ποιός εἶναι ὁ κατ’ ἀκρίβειαν καί κατ’ οἰκονομίαν τρόπος τῆς ἐκλογῆς του.

Καταγράφονται μέ πολύ συντομία μερικές σκέψεις τοῦ συγγραφέα γύρω ἀπό τό θέμα τῶν ἱερῶν εἰκόνων πού συζητήθηκε πολύ αὐτήν τήν περίοδο. Στό ἄρθρο «Ἡ τιμητική προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων» ὑπογραμμίζονται οἱ τρεῖς πλευρές τοῦ θέματος (θεολογική, ποιμαντική, ἐκμεταλλεύσιμη) καί ἐπισημαίνεται ὅτι ἔξω ἀπό τίς ὀρθόδοξες προϋποθέσεις ἡ προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων μπορεῖ νά ἐκληφθῆ ὡς μαγεία.

Σχετικά μέ τό πολυσυζητημένο θέμα, γιά τό ἄν πρέπη νά διδάσκεται τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, μέ τό ἄρθρο «Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα» ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ τρόπος πού διδάσκεται σήμερα τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν ταυτίζεται μέ τήν Κατήχηση, ὅπως πιστεύουν μερικοί, ἀλλά εἶναι θρησκειολογικό, γνωσιολογικό, πολιτιστικό. Γράφεται μάλιστα ὅτι σέ ὅλη τήν Εὐρώπη ἡ παρακολούθηση τοῦ συγκεκριμένου μαθήματος στά Σχολεῖα εἶναι ὑποχρεωτική.

Ἄλλα ἄρθα πού περιλαμβάνονται στό παρόν Ἐνιαύσιο εἶναι «Ἡ προσαρμογή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς», «Ἐκκλησία καί Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες», «Τά σκάνδαλα τῶν Παπικῶν», «Ἀμιγεῖς καί πολυπολιτισμικές κοινωνίες», «Σύγχρονοι φεουδάρχες καί βασάλοι» καί ἄλλα.

Στό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου σχολιάζονται τά διάφορα ἐπίκαιρα κρίσιμα θέματα θεολογικά διότι μόνον ἡ ὀρθόδοξη θεολογία καί ποιμαντική, ὑποστηρίζει ὁ συγγραφέας, θά βοηθήση ἀποτελεσματικά τήν σύγχρονη ἀνταγωνιστική, ἀνθρωποκεντρική καί ἀνασφαλή κοινωνία. Στό σχόλιο μέ θέμα «Οἱ λόγιοι καί στοχαστές» ὑπογραμμίζει ἰδιαίτερα ὅτι ὁ στοχασμός δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί εἶναι δυνατόν νά ὁδηγήση σέ πλάνη ὅπως ἔγινε μέ τούς αἱρετικούς. Ἡ ὀρθόδοξη θεολογική γνώση τῶν ἁγίων Πατέρων ἦταν ἐμπειρία καί ὄχι στοχασμός. Διαβάζοντας μάλιστα τό σχόλιο «Νοσοκομεῖο καί ἰδεολογία» διαπιστώνουμε τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ποιό τό ἔργο τῶν Κληρικῶν.

Σημειώνουμε ἐπίσης στά Σχόλια τά θέματα: «Γονίδια καί περιβάλλον», « ὑπνώτουσα δικαιοσύνη», «Νοῦς ὑγιής καί σῶμα ὑγιές», «Ὁ ‘’Θεός’’ τοῦ ποδοσφαίρου», «Τά παιδιά τῶν μπαλκονιῶν» καί ἄλλα.

Στό τρίτο μέρος τοῦ βιβλίου καί στό κείμενο «Ἡ εὐθανασία κατά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» ἀναφέρονται οἱ κυριότεροι λόγοι γιά τούς ὁποίους ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται τήν λεγομένη ἐνεργητική εὐθανασία.

Παρουσιάζονται ἐπίσης τέσσερεις Συνεντεύξεις τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τά ἑξῆς θέματα: α)«Τά θαύματα στήν Ἐκκκλησία», β)«Ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα», γ) «Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες» καί δ) «Κυπριακό ζήτημα καί Ἐκκλησία» καί ἄλλα μικρότερα κείμενα.

Τά γραπτά κηρύγματα πού θά διαβάζωνται τίς Κυριακές τοῦ Καλοκαιριοῦ ἐξηγοῦν μέ συντομία τά βασικά σημεῖα καί τήν ἀξία τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2003
171
Α΄
15 cm
24 cm
1,5 cm
453 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης