ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2003

Κωδικός: 10-61-008
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Τό Ἐνιαύσιον τοῦ 2003, ὅπως καί τῶν προηγουμένων ἐτῶν, περιλαμβάνει Ἄρθρα, Σχόλια, Διάφορα κείμενα καί γραπτά κηρύγματα γιά τήν περίοδο τοῦ Καλοκαιριοῦ. Ὁ ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου μπορεῖ νά διακρίνη τίς θεολογικές ἀπαντήσεις πού δίνονται στά διάφορα προβλήματα πού προκύπτουν.

Σέ πολλά ἄρθρα, πού ἀποτελοῦν τό πρῶτο μέρος στό παρόν Ἐνιαύσιον, διακρίνεται ἡ σπουδαιότητα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως ὄχι μόνον στόν χῶρο τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά στήν Εὐρώπη καί στήν Ἀμερική. Σήμερα στόν Εὐρωπαϊκό χῶρο γίνεται μιά μεγάλη ἀνακατάταξη. Πολλοί Εὐρωπαῖοι, κουρασμένοι ἀπό τίς ἰδεολογίες τοῦ παρελθόντος, μελετοῦν κείμενα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτιμοῦν τήν Παράδοσή μας καί γίνονται Ὀρθόδοξοι. Στά κείμενα «Οἱ Ὀρθόδοξοι στήν Εὐρώπη» καί «Χριστιανισμός καί Εὐρώπη» διατυπώνεται ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μέ τό οἰκουμενικό της πνεῦμα, ἔχει νά προσφέρη πολλά στήν σύγχρονη Εὐρώπη διότι ἀπαντᾶ πάνω στά θεολογικά, ἀνθρωπολογικά καί ὑπαρξιακά ζητήματα μακρυά ἀπό ἐθνικισμούς. Ἐπίσης στό ἄρθρο «Ἐπίσκεψη στίς Βρυξέλλες» ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ Εὐρώπη δέν μπορεῖ νά στηριχθῆ μόνον ἐπάνω σέ οἰκονομικές καί νομισματικές βάσεις, ἀλλά πρωτίστως πρέπει νά ἔχη πνευματικές ὑποδομές καί νά διατηρῆ τά ἐθνικά στοιχεῖα κάθε λαοῦ. Διαβάζουμε στό ἀρθρο «Ἡ ἀμερικανική κοινωνία» ὅτι ὁ λαός τῆς Ἀμερικῆς χαρακτηρίζεται ἀπό μεγάλη ἀνασφάλεια, ὑπαρξιακό κενό καί ἀναζήτηση τῆς αὐθεντικῆς ζωῆς, γι’αὐτόν τόν λόγο παρατηρεῖται στίς ἡμέρες μας μεγάλο ἐνδιαφέρον καί δίψα γιά τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση καί ζωή.

Εἶναι πολύ κατατοπιστικό τό ἄρθρο πού ἀναφέρεται στήν ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου γιά τήν ἕνωση τῆς Εὐρώπης. Ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖο ὑπηρετεῖ τήν ἑνότητα τῆς Εὐρώπης ἐπί αἰῶνες, εἶναι καθοριστικός ἰδιαίτερα στίς ἡμέρες μας. Διατυπώνεται ὅτι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο εἶναι διοργανωμένη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά καί ὁ πολιτισμός πού διαθέτει μπορεῖ νά βοηθήση στήν καλύτερη διοργάνωση τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας.

Ἀξίζει ἰδιαίτερα νά προσέξη ὁ ἀναγνώστης τό ἄρθρο «Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ὀρθοδοξίας» στό ὁποῖο παρουσιάζεται ὁ τρόπος ἐργασίας τῆς Συνέλευσης, πού εἶναι ἡ καταγραφή ὀρθοδόξων ἀπόψεων γιά διάφορα φλέγοντα ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τίς κοινωνίες (κοινωνικά, πολιτικά, ἐθνικά, βιοηθικά) μέ σκοπό οἱ ἀπόψεις αὐτές νά ἐπηρεάσουν τούς ἁρμόδιους στά κέντρα λήψης ἀποφάσεων. Πρόκειται γιά τήν μεγαλύτερη παγκόσμια ὀργάνωση πού ἐπηρεάζεται ἀπό ὀρθόδοξες ἀπόψεις χωρίς νά ἔρχεται σέ ἀντιπαράθεση μέ ἄλλες θρησκευτικές καί χριστιανικές ὁμολογίες. Ὑποστηρίζεται σήμερα ἀπό σύγχρονους ἐρευνητές πόσο ἀπαραίτητο εἶναι στίς ἡμέρες μας νά ἐρευνηθῆ καί νά ἀξιοποιηθῆ τό μοντέλο τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Διαβάζουμε στό ὁμώνυμο ἄρθρο ὅτι ὅλη ἡ διοργάνωση, άλλά καί ὁ πολιτισμός τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (βυζαντινός πολιτισμός) προσαρμοσμένα στήν ἐποχή μας, θά βοηθήσουν τήν Εὐρώπη νά ζήση καί νά μεγαλουργήση.

Στό ἄρθρο «Θεολογικές συναντήσεις» διαπιστώνεται ἡ μεγάλη δογματική σύγχυση πού ἐπικρατεῖ σήμερα. Στήν ἐποχή μας γίνεται πολύς λόγος γιά τήν ἕνωση μέ τούς Μονοφυσίτες καί πρέπει νά δώσουν, εἰδικά οἱ θεολόγοι, μεγάλη προσοχή στήν ἑρμηνεία τῶν θεολογικῶν ὅρων καί στήν διαφύλαξη τῶν δογμάτων, ὥστε νά διαφυλάσσεται ἀνόθευτη καί ἀκέραιη ἡ παραδοθεῖσα ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας.

Στήν ἐρώτηση πού συχνά ἀκούγεται γιά τό ποιά εἶναι ἡ θέση ἐκφωνήσεως τοῦ θείου κηρύγματος κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας ἀπαντᾶ τό ἄρθρο μέ τίτλο: «Ἡ θέση τοῦ ὀρθοδόξου κηρύγματος». Ὑπογραμμίζεται ἰδιαίτερα ὁ σκοπός καί ἡ οὐσία τοῦ ὀρθοδόξου κηρύγματος καί ὅτι, ὅταν τό θεῖο κήρυγμα ἔχη καί μεταδίδη θεία ἐνέργεια, τότε ὠφελεῖ τόν ἐκκλησιαζόμενο σέ ὅποιο σημεῖο τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἄν γίνη.

Τά «Σχόλια» στό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου, εἶναι μικρά κείμενα τά ὁποῖα σχολιάζουν τήν καθημερινή ἐπικαιρότητα καί στά ὁποῖα ὁ ἀναγνώστης ἀνακαλύπτει τήν μεγάλη ἀξία τοῦ θεολογικοῦ λόγου στήν ζωή μας καί τήν νέα ζωή, στήν ὁποία κατευθύνει ἡ Ἐκκλησία τόν ἄνθρωπο. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τίτλους κειμένων: «Προσευχή καί ὑγεία», «Τά πολιτικά τῆς Ἐκκλησίας», «Τά παράπονα», «Ἡ γλωσσική σύγχυση», «Τά μυστικά τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου» καί ἄλλα.

Στά «Διάφορα» ἐπισημαίνουμε τίς δύο Συνεντεύξεις τοῦ συγγραφέα γιά τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες. Ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει τό θέμα τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων μέ εὐαισθησία, διάκριση καί ποιμαντική. Κάνει λόγο καί γιά ψυχική ἄθληση πού ἀποβλέπει στήν μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν νοηματοδότηση τῆς ζωῆς του. Δέχεται τόν γνήσιο ἀθλητισμό, πού εἶναι ψυχοσωματικό ἄθλημα καί ἀποβλέπει σέ ὑψηλούς στόχους, χωρίς νά ἔχη σχέση μέ τήν ἐμπορευματοποίηση καί τήν ἐκμετάλλευση. Παρουσιάζονται ἐπίσης ἐκκλησιαστικά καί τοπικά θέματα ἀπό τά ὁποῖα ὁ ἀναγνώστης διαπιστώνει πῶς ἡ Ἐκκλησία μέ τήν θεολογία της δίνει νόημα καί ζωή σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τοῦ κοινωνικοῦ βίου.

Τέλος στά «Γραπτά κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ 2003» ἑρμηνεύονται τά Ἑωθινά Εὐαγγέλια πού διαβάζονται κατά τήν διάρκεια τοῦ ὄρθρου τίς Κυριακές.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2004
263
Α΄
15 cm
24 cm
1,7 cm
531 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης