ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2004

Κωδικός: 10-61-009
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Τό «Ἐνιαύσιον τοῦ 2004», ἐκτός ἀπό τίς ἑνότητες «Ἄρθρα, Σχόλια, Διάφορα, καί Κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ», περιλαμβάνει μία ἐπί πλέον ἑνότητα πού ἔχει τίτλο «Ἀθλητικά». Ὁ συγγραφέας, ὡς Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν διοργάνωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καί μέ ἀφορμή τόν τρόπο πού γίνονται οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες ὑπογραμμίζει διάφορες πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ἡ Ἐκκλησία ἐξασκώντας ποιμαντική ἀγωγή ἀσχολεῖται μέ τόν ἀθλητισμό, μέ θεολογικές καί ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις, ἔχοντας βασικό σκοπό νά βοηθήση τούς νέους.

Στά «Ἄρθρα» ἀναπτύσσονται ποικίλα θέματα μέσα ἀπό θεολογική προοπτική. Στό κείμενο «Ἡ γονιμοποίηση τοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» τονίζεται ἡ προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν λειτουργεῖ ὡς ἰδεολογία, ἀλλά ὡς θεραπευτική κοινότητα, ἡ ὁποία «νοηματοδοτεῖ τήν ζωή καί ἀντιμετωπίζει τόν θάνατο».

Ἡ προσφορά τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κινδύνου τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι τά δύο σημεῖα πού ἀναλύονται στό κείμενο «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος». Ὁ συγγραφέας καταθέτοντας τίς ἀπόψεις του πάνω στά δύο αὐτά βασικά σημεῖα ἐξηγεῖ γιατί ἡ οὐσιαστική συνεργασία τῶν δύο Ἐκκλησιῶν εἶναι ὅσο ποτέ ἄλλοτε ἀπαραίτητη στίς ἡμέρες μας.

Τό κείμενο «Ἡ χειροτονία Διακόνων καί Πρεσβυτέρων» ἀπαντᾶ σέ πολλά ἐρωτήματα σχετικά μέ τήν χειροτονία τῶν Κληρικῶν πού ἀναφύονται σέ καιρούς ἐκκλησιαστικῶν κρίσεων. Ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος ἔχει τήν εὐθύνη καί τήν ἁρμοδιότητα, κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, γιά τήν χειροτονία τῶν Κληρικῶν καί πόσο σημαντική καί καθοριστική εἶναι ἡ θέση τοῦ Ἐπισκόπου στήν τοπική Ἐκκλησία.

Στό κείμενο «Ὀρθόδοξη Οὐνία» ὁ συγγραφέας διατυπώνει τόν προβληματισμό του ὅτι πολλοί ὀρθόδοξοι θεολόγοι διακατέχονται ἀπό τήν προτεσταντική καί παπική θεολογία καί ἀποσυνδέουν τά Μυστήρια ἀπό τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν ὀρθόδοξη ἄσκηση μέ ἀποτέλεσμα νά βιώνεται ὁ Οἰκουμενισμός στήν πράξη.

Εἶναι πολύ σημαντικά ὅσα γράφονται στό κείμενο «Λογική καί νοερά ἐνέργεια» διότι μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποβλέπει ἁπλῶς στήν καλλιέργεια τῆς λογικῆς ἐνέργειας, ἀλλά στήν ἔκφραση καί ἐνεργοποίηση τῆς νοερᾶς ἐνέργειας. Ἐπίσης ἐνδιαφέροντα κείμενα εἶναι: «Μίλα ρωμέικα», «Ἡ γλώσσα φορέας πολιτισμοῦ», «Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα», «Τό φαινόμενο τῆς μετεμψύχωσης», «Περιστατικά ἀπό τήν ἐπικοινωνία μου μέ τόν π. Παΐσιο», «Ἀπογραφή καί φορολογία». Στό κείμενο «Τά πολιτικά τῆς Ἐκκλησίας» διευκρινίζεται ὅτι ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας δέν πρέπει νά ἀποσυνδέεται ἀπό τήν θεολογία, τήν Θεία Εὐχαριστία καί τήν ἄσκηση, ὥστε νά ἐκκοσμικεύεται, ἀλλά νά διοργανώνεται μέ βάση τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων.

Στά «Σχόλια» μέ λίγες λέξεις καί μέσα ἀπό τήν ὀρθόδοξη θεολογία σχολιάζονται ἐπίκαιρα θέματα ὅπως: «Διαστημικό ταξίδι μετά θάνατον», «Τό ‘’πνεῦμα’’ τῆς κατάθλιψης», «Ὁ Χριστός μέλος Ἑταιριῶν», «Ὁ πάσχων ἄνθρωπος» καί ἄλλα.

Ἡ τρίτη ἑνότητα «Διάφορα» περιλαμβάνει Συνεντεύξεις σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά, Προσφωνήσεις καί Χαιρετισμούς σέ Συνέδρια καί Ἐκδηλώσεις, καί ἐπί πλέον δηλώσεις καί παρεμβάσεις πάνω σέ διάφορα θέματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν πόλη τῆς Ναυπάκτου.

Στό κείμενο μέ τίτλο: «Στό Ἱερατικό Συνέδριο Γερμανίας» καταγράφονται ἐντυπώσεις τοῦ συγγραφέα ἀπό τήν παρουσία του στό Συνέδριο στό ὁποῖο ἀνέπτυξε τό θέμα «Πρόσωπον πρός πρόσωπον - τό χάρισμα τῆς πατρότητος».

Ἰδιαίτερα σημαντική θεωροῦμε τήν Συνέντευξη μέ θέμα: «Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας» πού ἀφορᾶ τήν κρίση μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί στήν ὁποία ἐπισημαίνεται ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐκφράζει τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐπίσης στήν Συνέντευξη μέ τίτλο «Ἐρωτήσεις γιά ὀρθόδοξα θέματα» ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νά μελετήση ἀπαντήσεις σέ τεθέντα ἐρωτήματα καί εἰσαγωγικές ἐπεξηγήσεις.

Στήν τέταρτη ἑνότητα πού ἐπιγράφεται «Ἀθλητικά» δημοσιεύονται ὅλα τά κείμενα πού γράφηκαν μέ ἀφορμή τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες πού ἔγιναν στήν Πατρίδα μας τό 2004. Τά δύο ἀπό τά δέκα κείμενα, ἄν καί γράφηκαν τά προηγούμενα ἔτη, δημοσιεύονται στό παρόν Ἐνιαύσιο διότι ἀποτελοῦν μία ἑνότητα μέ αὐτό. Ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση προϋποθέτει τήν ἄσκηση τοῦ σώματος πού πρέπει νά γίνεται παράλληλα μέ τήν ἄσκηση τῆς ψυχῆς. Καταγράφονται οἱ προτάσεις καί οἱ βασικοί στόχοι τοῦ Συνεδρίου πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ θέμα «Ἐκκλησία καί ἀθλητισμός». Παρουσιάζεται ἡ σχέση πού ὑπάρχει μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἀθλητισμοῦ καί ποιά πρέπει νά εἶναι σήμερα ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. Ὑπογραμμίζεται πόση βοήθεια προῆλθε μέσω τοῦ ἐθελοντισμοῦ πού πρόσφεραν Κληρικοί καί λαϊκοί. Εἶναι ἀρκετά ἐνδιαφέροντα ὅσα ἀναφέρονται στήν Συνέντευξη μέ θέμα «Ἀθλητισμός - Πρωταθλητισμός» καί στίς δύο ὁμιλίες πρός τούς Ὀλυμπιονίκες καί τούς Παραολυμπιονίκες κατά τήν τελετή τοῦ διπλώματος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπίσης στό βιβλίο τοῦ συγγραφέα μέ θέμα «Τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἄσκηση καί ἡ ἄθλησή του», τό ὁποῖο μεταφράσθηκε καί στήν Ἀγγλική γλώσσα, μπορεῖ νά μελετήση ὁ ἀναγνώστης τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα, καθώς ἐπίσης καί γιά τήν ἄσκηση καί τήν ἄθληση πού συνδέονται μέ τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁμιλοῦν γιά τήν σχέση πού ὑπάρχει μεταξύ τῆς σωματικῆς καί τῆς πνευματικῆς ἀθλήσεως καί γιά τήν ἀξία πού ἔχει τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀφοῦ μπορεῖ νά φθάση μέχρι τήν θέωση.

Στά «Γραπτά Κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ» ἐξετάζεται αὐτήν τήν χρονιά τό θέμα τῆς ἁγιότητος καί τῶν ἁγίων πού ἔχουμε στήν Ἐκκλησία μας.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2005
372
Α΄
15 cm
24 cm
2,5 cm
819 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης