ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2006

Κωδικός: 10-61-011
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Τό Ἐνιαύσιο τοῦ 2006, ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων πού ἀπαντοῦν στίς προκλήσεις τῆς σύγχρονης κοινωνίας. Εἶναι ἀναμνήσεις ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, γραμμένες μέ ἀγωνία, εὐθύνη, εὐαισθησία καί πάντα μέσα ἀπό τήν θεολογική καί ἐκκλησιαστική προοπτική.

Στό ἄρθρο «Ἡ θρησκεία εἶναι τό ὄπιον τοῦ λαοῦ» τονίζεται γιά μιά ἀκόμη φορά ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι θρησκεία, ἀλλά Ἐκκλησία. Περισσότερα στοιχεῖα γιά τό θέμα αὐτό μπορεῖ νά μελετήση ὁ ἀναγνώστης στό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τίτλο «Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία». Ἐπίσης στό ἄρθρο «Ἀλλοίωση τοῦ καθιερωμένου Συμβόλου τῆς Πίστεως» ἐξηγεῖ τήν ἀνησυχητική σύγχυση ἐκ μέρους τῶν Παπικῶν τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. Σημειώνουμε ἐδῶ ὅτι στό Ἐνιαύσιο τοῦ 2001 σέ εἰδικό κεφάλαιο καταγράφονται οἱ βασικές διαφορές μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Παπισμοῦ καί ποιός εἶναι ὁ χαρακτήρας τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας.

Παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τούς τρεῖς Μάγους πού προσκύνησαν τόν Χριστό συγγραφέας μέ τό ἄρθρο «Μάγοι καί ''μάγοι''» ὁμιλεῖ γία τήν ἀπάτη, τήν ἐκμετάλλευση, τήν ἀπογοήτευση, πού σκορπίζουν οἱ διάφοροι σύγχρονοι μάγοι, ὄχι μόνο ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί μέσα σέ αὐτήν καί ἀνάμεσά μας.

Αὐτή τήν χρονιά ἔγινε πολύς λόγος γιά τό «εὐαγγέλιο» τοῦ Ἰούδα», γιά τό βιβλίο ''Κώδικας Ντα Βίντσι'' γιά τό σκήνωμα τοῦ π. Βησσαρίωνος, γιά τό δίλημμα καύση ἤ ταφή τῶν νεκρῶν; Μέ ἀνάλογα κείμενα παρουσιάζονται οἱ ἀπόψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τά ἐπίκαιρα αὐτά θέματα πού ἀπασχόλησαν πολλούς Χριστιανούς καί τά ΜΜΕ. Παρουσιάζονται θεολογικά κριτήρια πού ξεχωρίζουν τό ἀληθινό ἀπό τό ψεύτικο Ἐπίσης μποροῦμε νά διαβάσουμε σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστο καί τό Χρίσμα, πού κατά καιρούς γίνεται πολύς λόγος γιά τό θέμα αὐτό. Περισσότερα ὅμως στοιχεῖα γιά τήν ἐνέργεια τοῦ Ἀντιχρίστου καί γιά τό πῶς ὁ Χριστιανός καθίσταται ἱκανός νά τήν διακρίνη ἀπό τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά μελετήση ὁ ἀναγνώστης στό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου «Ἀνατολικά, Τόμος Α´».

Ἄλλα σημαντικά ἄρθρα πού ἀναφέρονται στό πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου εἶναι: «Τά αἴτια τῆς πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν Ἰωσήφ τόν Βρυέννιο», «Βιοϊατρικές ἔρευνες καί ὀρθόδοξη ἠθική», «Παρατηρήσεις στό σχέδιο νόμου γιά τά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια», «Σχολεῖα καί Ἐξομολόγηση», «Νομοσχέδιο γιά τήν Ἐκκλησιαστική Δικαιοσύνη», «Τό φινλανδικό συγκρότημα», σχετικά μέ τόν διαγωνισμό τῆς Eurovision πού ἔγινε στήν Ἑλλάδα. Γράφοντας γιά «Τά ἔρημα τοῦ Λιβάνου» ὁ συγγραφέας κάνει ἐνδιαφέρουσες προεκτάσεις μέ ἀφορμή τήν ὀδύνη καί τήν τραγωδία τοῦ πολέμου πού βιώνουν οἱ κάτοικοι τοῦ Λιβάνου στίς ἡμέρες μας.

Στά «Σχόλια» δίνονται σύντομες ἀξιοπρόσεκτες ἀπαντήσεις πού διαλύουν τήν σύγχυση τῶν ἡμερῶν μας πάνω σέ βασικά θέματα καί σέ πολλά ἐπίπεδα. Ἀναφέρουμε τίτλους θεμάτων: «Ὀρθοδοξία καί Εὐρώπη», «Τό Ἅγιον Ὄρος στό Ἐλσίνκι», «Ὁ φόβος τοῦ θανάτου καί ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀθανασίας», «Τό μεταλλαγμένο ρύζι», «Οἱ αὐτοκτονίες» κλπ.

Στά «Διάφορα» καταγράφονται οἱ ἐντυπώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό τίς ἐπισκέσεις του σέ Ὀρθόδοξες χῶρες καί μάλιστα στά Βαλκάνια. Ἐπισκέπτεται τήν Βουλγαρία καί τήν Ρουμανία κατόπιν προσκλήσεως Μητροπολιτῶν γιά νά συμμετάσχη σέ Συνέδρια καί σέ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις. Ἀπαντᾶ σέ καίρια καί σημαντικά ἐρωτήματα τῶν συνέδρων καί οἱ ἀπόψεις του δημιουργοῦν ἔντονη συζήτηση. Ὁμιλεῖ γιά τόν ἡσυχασμό, τόν Ὀρθόδοξο Μοναχισμό καί τήν ''ἀνυψωτική ποιμαντική'' τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Διαβάζοντας τίς ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου σέ ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου ἀλλά καί ἄλλες Μητροπόλεις, τίς Εἰσηγήσεις καί Συνεντεύξεις, τίς Προσφωνήσεις σέ Ἡμερίδες Συλλόγων, τούς Προλόγους σέ βιβλία καί τίς διάφορες Δηλώσεις, Ἀνακοινώσεις καί Παρεμβάσεις πάνω σέ βασικά κοινωνικά καί πολιτιστικά θέματα ὁ ἀναγνώστης θά γνωρίση τήν εὐθύνη καί τήν εὐαισθησία, τήν γνώση καί τήν σοβαρότητα μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζονται τά ἀναφυόμενα προβλήματα. Ἡ Ἐκκλησία μέ τήν ζωή πού ἔχει, μέ εἰλικρίνεια καί ἀγάπη ἐνδιαφέρεται γιά τά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τήν εὑρύτερη κοινωνία μέ σκοπό πάντα τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Τό τέταρτο κεφάλαιο μέ τίτλο «Τό σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ» ἀναφέρεται σέ μιά εὐλογημένη ὕπαρξη, τήν Στέλλα Μιτσακίδου, ὁποία ἔζησε ὅλη τήν ζωή της ἀφανῶς καί μαρτυρικῶς. Περιγράφονται γεγονότα ἀπό τήν ζωή της, ὁ ἀφανής θάνατός της καί ἡ ἄσημη καί περιπετειώδης ταφή της.

Στό πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τά γραπτά κηρύγματα πού ἐκφωνήθηκαν τίς Κυριακές αὐτοῦ τοῦ Καλοκαιριοῦ καί ἀναφέρονται στό Συναξάριο τῆς ἡμέρας.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2007
275
Α΄
15 cm
24 cm
2 cm
664 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης