ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2008

Κωδικός: 10-61-013
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Περιορισμένη ποσότητα


Διαθεσιμότητα : 3 τεμάχια

Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Μέ Ἄρθρα, Σχόλια, Διάφορα, μέ γραπτά Κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ γιά τό 2008 καί μέ τρεῖς ἐπί πλέον ἑνότητες: Ἀρχιεπισκοπικά, Δηλώσεις-Συνεντεύξεις, Ἐπιτάφιοι λόγοι, κυκλοφόρησε τό Ἐνιαύσιον τοῦ 2008.

Στά Ἀρθρα διακρίνουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ συγγραφέας ἀντιμετωπίζει τά ἐπίκαιρα θέματα πού ἀπασχόλησαν τό ἔτος αὐτό τήν ἐπικαιρότητα καί παρατηροῦμε πῶς ἡ Ἐκκλησία καί σέ ἐποχές συγχύσεως μπορεῖ νά βοηθήση στήν ὑπέρβαση τῶν προβλημάτων.

Στό ἄρθρο «Οἱ βαθμοί τῆς ἱερωσύνης» γίνεται ἀναφορά στούς τρεῖς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης μέσα ἀπό τήν προοπτική τῶν ἁρμοδιοτήτων κάθε βαθμοῦ. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας συνδέουν τούς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης μέ τούς βαθμούς τῆς πνευματικῆς ζωῆς (κάθαρση, φωτισμός, θέωση).

Ἐπειδή κατά καιρούς ἀναφύεται τό θέμα τῆς θεσπίσεως ὁρίου ἡλικίας γιά τούς ἡλικιωμένους Ἀρχιερεῖς ἤ ἀκόμη γίνεται λόγος γιά παραίτηση Ἀρχιερέως ἀπό τήν Μητρόπολή του, ὁ συγγραφέας μέ τό ἄρθρο «Παραίτηση Ἀρχιερέως ἀπό τόν θρόνο του ἤ ὅριον ἡλικίας» καταγράφει τήν μελέτη του πάνω στό συγκεκριμένο θέμα ἀπό θεολογικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς πλευρᾶς.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στήν Οὐκρανία γράφηκε τό ἄρθρο «Τό πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας» ὅπου ἐξετάζεται τό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἡ ἐκκλησιαστική κατάσταση στήν χώρα αὐτή. Τό ἄρθρο «Ἀπόκλιση καί σύγκλιση» ἐξετάζει τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις ὥστε νά ὑπάρξη θετικός διάλογος μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Καθολικισμοῦ.

Τίς ἀπόψεις του σχετικά μέ τήν διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα ἐκθέτει ὁ συγγραφέας στά κείμενα: «Ἡ διακύβευση τῆς μή διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν» καί «Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα».

Γιά τήν κρίση τοῦ πολιτισμοῦ πού ὑφίσταται σήμερα διαβάζουμε στό κείμενο «Πολιτισμική νόσος».

Στό ἄρθρο «’’Τά ὑποατομικά σωματίδια’’ καί τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ» τονίζονται διαχρονικές ἀλήθειες σχετικά με τά νέα πειράματα τῆς ἐπιστήμης καί συμπεραίνεται ὅτι διαφέρει ὁ λόγος τῆς ἐπιστήμης καί τῆς θεολογίας γι’ αὐτό καί κινοῦνται σέ διαφορετικά ἐπίπεδα.

Καταγράφονται ἀπαραίτητα διευκρινιστικά σημεῖα καί ποιά εἶναι ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ταφή τῶν σωμάτων στό ἄρθρο «Ἀποτέφρωση τῶν σωμάτων».

Ἀπαντώντας ὁ συγγραφέας στό πρόβλημα τῶν κοινωνικῶν ἐκρήξεων πού παρατηρεῖται στούς νέους καί στούς ἐφήβους συνέταξε τό ἄρθρο «Οἱ νεανικές καί ἐφηβικές ἐκρήξεις».

Τά ὑπόλοιπα ἄρθρα εἶναι τά ἑξῆς: «Ἡ ἰδεολογία τοῦ Καπιταλισμοῦ», «Ἡ κτήση καί ἡ χρήση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας», «Σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας», «Τό ἰδεολόγημα τοῦ ‘’χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας», «Ἀρχή λύσεως τοῦ ἀνακύψαντος θέματος στό Βατοπαίδι», «Σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης»

Στήν δεύτερη ἑνότητα, στά Σχόλια, τά μικρά κείμενα οἰκοδομοῦν πνευματικά, δίνουν ἕνα διαφορετικό μήνυμα, προβληματίζουν καί ἀφυπνίζουν τόν ἀναγνώστη.

Στά Ἀρχιεπισκοπικά διαβάζουμε δηλώσεις καί συνεντεύξεις τοῦ συγγραφέα σχετικά μέ τό ἰδιαίτερο ἐκκλησιαστικό γεγονός πού ἔγινε τήν χρονιά αὐτή, δηλαδή τήν ἐκλογή τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου. Ὁ συγγραφέας ἔχοντας πολυχρόνια ἐπικοινωνία μέ τόν νέο Ἀρχιεπίσκοπο καταθέτει τήν μαρτυρία του γιά τήν προσωπικότητα, τό ἐκκλησιαστικό ἦθος, τήν ποιμαντική διακονία καί τήν προσφορά τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου στήν Ἐκκλησία. Σχολιάζει τόν ἐπιβατήριο λόγο του. Γράφει γιά τόν ρόλο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί γενικότερα τῆς Ἐκκλησίας σήμερα. Ἀπαντᾶ πῶς θεωρεῖ τήν δεκαετία πού πέρασε μέ Ἀρχιεπίσκοπο τόν μακαριστό Χριστόδουλο καθώς ἐπίσης ποιά πρέπει νά εἶναι τά χαρακτηριστικά καί οἱ στόχοι τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου. Καταθέτει πρότασή του ὅσον ἀφορᾶ τόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων καί κατακρίνει τήν παράκαιρη καί ἀπρεπῆ διαδοχολογία.

Στά Διάφορα συναντᾶμε ποικιλία θεμάτων. Διαβάζουμε ὁμιλίες, παρουσίαση καί Προλόγους σέ διάφορα βιβλία.

Καταγράφει ὁ συγγραφέας μερικές νέες ἐμπειρίες του ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στήν Ρουμανία μέ σκοπό νά συμμετάσχη σέ Διεθνές Συνέδριο πού διοργάνωσε τό Κέντρο Περίθαλψης-Φροντίδας «Ἁγία Εἰρήνη». Ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νά διαβάση περίληψη τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ θέμα: «Περνώντας ἀπό τήν ζωή στόν θάνατο».

Στίς Δηλώσεις καί Συνεντεύξεις ἀπαντώντας σέ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων γράφει καί ὁμιλεῖ γιά τήν μεγάλη δύναμη τῆς Ἐκκλησίας πού μεταμορφώνει τά πάντα καί ἀγκαλιάζει ὅλους. Ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις πού στρέφονται στό πρόσωπό του καθώς ἐπίσης στήν συνεργασία καί τήν ἐπικοινωνία πού εἶχε μέ τίς ἀρχές τοῦ τόπου καί τό ποίμνιο τῆς Μητροπόλεώς του. Μαθαίνουμε τήν ἄποψή του καί τήν θέση του γιά τό σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης, γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιά τά σκάνδαλα στήν Μονή Βατοπαιδίου, γιά τήν ἐκλογή τῶν Μητροπολιτῶν, γιά τό τί λείπει ἀπό τήν Ἐκκλησία σήμερα. Πιστεύει ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι θρησκεία, οὔτε κοινωνικός θεσμός, οὔτε κοινωνική ὀργάνωση, οὔτε φιλοσοφία, ἀλλά πνευματικό Νοσοκομεῖο πού θεραπεύει τήν νοσοῦσα προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου». Τονίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία δίνει ἀπαντήσεις σέ ὑπαρξιακά καί κοινωνικά προβλήματα καί σκοπός της εἶναι νά ἐκκλησιοποιῆ συνεχῶς τούς ἀνθρώπους χωρίς νά ἐκκοσμικεύεται ἡ ἴδια.

Στήν ἑνότητα «Ἐπιτάφιοι λόγοι» διαβάζουμε λόγους σέ ἀγαπητά πρόσωπα τοῦ Σεβασμιωτάτου πού ἔφυγαν ἀπό τήν ζωή αὐτή. Πρόκειται γιά τόν μακαριστό Ἱεράρχη, πρώην Μητροπολίτη Ὕδρας κυρό Ἱερόθεο, γιά τόν Γέροντα Ἀρσένιο, Ἀρχιμανδρίτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Πνευματικό Πατέρα τοῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Γοργοεπηκόου, καί γιά τήν Κατερίνα Χατζῆ, τήν ἀγαπητή Ναυπάκτια, τήν ὁποία ἀποκαλεῖ μάρτυρα καί ἀσκήτρια. Ὁ συγγραφέας καταθέτει μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ἀπό τήν προσωπικότητα καί τήν ζωή τῶν ἐκλιπόντων καί τήν σχέση πού εἶχαν μαζί του.

Στά Κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ μᾶς μεταφέρει ὁ συγγραφέας μηνύματα ἀπό τίς εὐαγγελικές περικοπές τῶν Κυριακῶν αὐτῆς τῆς περιόδου.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2009
344
Α΄
15 cm
24 cm
2 cm
664 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης