ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

   

Στόν παρόντα τόμο μέ τίτλο Θεολογικές μελέτες δημοσιεύονται ἐ­­ρευνητικά κείμενα τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, τά ὁποῖα μεταφράσθηκαν ἀπό τήν ἀγγλική γλώσσα, καί προέρχονται, κυρίως, ἀπό τήν πρώτη ἐρευνητική του ἐργασία πρίν ἐκλεγῆ Καθηγητής στήν ἕδρα τῆς Δογματικῆς, στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αὐτό σημαίνει ὅτι, ὅποιος δέν γνωρίζει τήν ἀγγλική γλώσσα, δέν μπορεῖ νά παρακολουθήση τήν βάση τῆς διδασκαλίας τοῦ μεγάλου αὐτοῦ καί κυρυφαίου θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας καί γι’ αὐτό στερεῖται ἑνός ἑρμηνευτικοῦ κλειδιοῦ τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας του. Τώρα, μέ τήν μετάφραση τῶν ἔργων αὐτῶν, πού πρωτοτύπως δημοσιεύθηκαν στήν ἀγγλική γλώσσα, κυρίως στό περιοδικό Greek Orthodox Theological Review, δέν θά ὑπάρχη αὐτό τό ἐμπόδιο. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού εὐχαριστῶ τόν κ. Ἀναστάσιο Φιλιππίδη πού μετέφρασε τά κείμενα αὐτά ἀπό τήν ἀγγλική γλώσσα, τήν μοναχή Πελαγία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) πού βοήθησε στό ἔργο αὐτό, ὅπως καί τίς Μοναχές τῆς ἴδιας Ἱερᾶς Μονῆς πού ἐπιμελήθηκαν τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου.

Στόν παρόντα τόμο προηγοῦνται ἕνα εἰσαγωγικό κείμενο ἀπό τόν γράφοντα γιά τίς τρεῖς περιόδους τῆς θεολογικῆς ἀνάπτυξης τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη καί ἕνα κείμενο ἀπό τόν Καθηγητή Δογματικῆς κ. Γεώργιο Παναγόπουλο, γιά τήν συμβολή του στήν Ὀρθόδοξη θεολογία, ὅπως, ἐπίσης, ὁ ἴδιος ὁ Καθηγητής (Γ. Δ. Π.), πού ἐπιμελήθηκε θεολογικά τήν μετάφραση τῶν κειμένων τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, πρόταξε στά ἐπί μέρους κείμενά του κάποιες σύντομες καί εὔστοχες κατατοπιστικές εἰσαγωγές, πού δείχνουν τήν σπουδαιότητά τους. Τόν εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας.

Φυσικά, ὁ ἔπαινος ἀνήκει στόν ἴδιο τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, τόν ὀτρηρό ἐρευνητή καί φιλόκαλο-φιλοκαλικό θεολόγο, γιά τήν προσφορά του στήν Ὀρθόδοξη θεολογία. Αἰωνία νά εἶναι ἡ μνήμη του καί ὁ Θεός νά ἀναπαύση τήν ψυχή του μετά τῶν ἁγίων Προφητῶν, Ἀποστόλων καί Πατέρων, τῶν ὁποίων τήν θεολογία ἔμαθε, ἔπαθε καί δίδαξε.

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω τήν θυγατέρα τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, κ. Ἀναστασία Ρωμανίδη, πού ἔδωσε τήν ἄδεια, ὡς φυσική κληρονόμος τοῦ πατέρα της, γιά νά ἐκδοθῆ ὁ τόμος αὐτός.

Ἡ συλλογική αὐτή προσπάθεια θά χαροποιήση ὅσους ἀγαποῦν τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη καί θά ἐντυπωσιάση ὅσους δέν τόν γνώριζαν ἤ εἶχαν ἐλλειπῆ γνώση.Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης