Κυριακή τοῦ Παραλύτου, Οἶκος Ἐλέους

Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα

(Ἰω. ε´ 1-15)

   

Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ.τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

Οἶκος Ἐλέους

«ἄγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ καί ἐτάρασσε τό ὕδωρ» (Ἰω. ε´, 4)

Στήν κολυμβήθρα (στίς στοές) τῆς Βηθεσδά πού ὑπῆρχε στήν προβατική πύλη «κατέκειτο πλῆθος πολύ τῶν ἀσθενούντων» πού περίμεναν τήν κάθοδο τοῦ ἀγγέλου γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν ἀρρώστια τους. Αὐτήν τήν κολυμβήθρα ἐπισκέφθηκε καί ὁ «μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος», ὁ Χριστός καί θεράπευσε τόν κατάκοιτο, πού ὑπέφερε τριάντα ὀκτώ χρόνια. Τότε πού ὁ ἄνθρωπος δέν εἶχε ἄνθρωπο, συνάντησε τόν Θεάνθρωπο. Τότε πού δέν μποροῦσε νά εἰσέλθη στήν κολυμβήθρα, μετά τήν κάθοδο τοῦ ἀγγέλου, ἀξιώθηκε νά συναντήση τό Κύριο τῶν ἀγγέλων.

* * *

Οἱ ἅγιοι Πατέρες βλέπουν ἕνα συσχετισμό μεταξύ τῆς κολυμβήθρας τῆς Βηθεσδά καί τῆς κολυμβήθρας τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει ὅτι ὁ Χριστός μέ τό θαῦμα αὐτό κάνει ἕναν ὑπαινιγμό τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος. Δέν ἔχουν γραφῆ αὐτά ἁπλᾶ καί τυχαῖα, ἀλλά εἰκονίζουν καί ὑποτυπώνουν ὅσα ἀνάγονται στό μέλλον. «Ἔμελλε βάπτισμα δίδοσθαι, πολλήν δύναμιν ἔχον καί δωρεάν μεγίστην, βάπτισμα πάσας ἁμαρτίας καθαῖρον καί ἀντί νεκρῶν ζῶντας ποιοῦν».

Τά νερά τῆς Βηθεσδά εἶχαν θαυματουργικές καί ὄχι ἰαματικές ἰδιότητες, διότι δέν γίνονταν καλά ὅλοι ὅσοι εἰσέρχονταν, ἀλλά ὁ πρῶτος πού εἰσερχόταν, μετά τήν ταραχή τοῦ ὕδατος ἀπό τόν ἄγγελο. Καί τό ὕδωρ τοῦ Βαπτίσματος δέχεται τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, διά τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος γίνεται μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ κολυμβήθρα τοῦ Βαπτίσματος εἶναι ἡ μήτρα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως στήν μήτρα τῆς μητέρας συλλαμβάνεται, κυοφορεῖται καί γεννᾶται ὁ ἄνθρωπος, ἔτσι καί στήν πνευματική μήτρα τῆς Ἐκκλησίας συλλαμβάνεται, κυοφορεῖται καί γεννᾶται πνευματικά ὁ ἄνθρωπος καί γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Στήν κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδά γίνονταν θαύματα. Ὅμως τά θαύματα συνέβαιναν σ᾿ ἕναν ἄνθρωπο, σέ μιά δεδομένη στιγμή καί μέ τήν ἐνέργεια τοῦ ἀγγέλου. Μέ τήν ἐμφάνιση ὅμως τοῦ Χριστοῦ ὅλες αὐτές οἱ συνθῆκες ἄλλαξαν. Αὐτός ὁ Ἴδιος εἶναι ἡ σωτηρία, ἡ ὁποία προσφέρεται σέ ὅλους καί σέ κάθε χρονική στιγμή, ἀρκεῖ νά τό θελήση ὁ ἄνθρωπος.

Ἐπειδή ὅμως τό ἅγιο Βάπτισμα εἶναι τό εἰσαγωγικό μυστήριο καί δι᾿ αὐτοῦ γινόμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας, γι᾿ αὐτό ἡ Κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδά συμβολίζει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μέσα στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει διαρκῶς ἡ Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ἰατρεύει ὅλους. Βηθεσδά θά πῆ οἶκος ἐλέους καί ἀκριβῶς αὐτό εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Τά πάντα μέσα σέ αὐτήν εἶναι μυστήριο, γι᾿ αὐτό καί γίνονται διαρκῶς θαύματα. Καί ἕνα «Κύριε ἐλέησον» πού λέγει κανείς μέ πίστη γίνεται αἰτία λήψεως τῆς θείας Χάριτος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά διαρκής Πεντηκοστή, μέσα στήν ὁποία θεραπεύονται οἱ ἄρρωστοι καί ἀνασταίνονται οἱ νεκροί. Νοιώθουμε τήν Ἐκκλησία σάν θεραπευτήριο, ὅπου θεραπεύουμε τίς πνευματικές μας ἀσθένειες.

* * *

Εἶναι ἀρκετά ἀποκαλυπτική ἡ περίπτωση τοῦ παραλύτου τοῦ Εὐαγγελίου σχετικά μέ τό θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ ἐδῶ. Τριάντα ὀκτώ χρόνια ἦταν ἀσθενής καί δέν μποροῦσε νά θεραπευθῆ, καίτοι βρισκόταν κοντά στήν θαυματουργική Κολυμβήθρα. Κι᾿ αὐτό γιατί δέν εἶχε ἄνθρωπο νά τόν βοηθήση. Στήν ἐρώτηση τοῦ Χριστοῦ ἐάν θέλη νά γίνη καλά, ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τό ὕδωρ βάλλῃ με εἰς τήν κολυμβήθραν...» (Ἰω. ε´, 7). Ὅταν δέν τόν βοηθοῦσε κανείς ἄνθρωπος, τότε τόν βοήθησε ὁ Θεάνθρωπος. Μέ ἕνα λόγο τόν θεράπευσε δείχνοντας ὅτι «αὐτός εἶπε καί ἐγενήθησαν αὐτός ἐνετείλατο καί ἐκτίσθησαν», ὅτι δηλαδή εἶναι Θεός ἀληθινός.

Αὐτή ἡ παρατήρηση εἶναι ἀρκετά ἐλπιδοφόρα γιά τόν σημερινό κουρασμένο ἄνθρωπο. Δέν πρέπει νά περιμένουμε τήν σωτηρία μας ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀλλά ἀπό τόν Θεάνθρωπο Χριστό. Αὐτός εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, ἡ σωτηρία μας, ἡ δόξα μας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἔχουν γελάσει. Ὁ ἄνθρωπος ἀπό μόνος του, χωρίς τήν θεία Χάρη, εἶναι θηρίο τόσο τρομερό καί ἄγριο πού ξεπερνᾶ τήν ἀγριότητα τῶν πιό αἱμοβόρων θηρίων. Συμφεροντολόγος, ἐκμεταλλευτής, ἐγωϊστής, σαρκολάτρης. Ἀπό τόν Θεάνθρωπο προέρχονται ὅλα τά ἀγαθά. Αὐτός ἔγινε ἡ «προσαγωγή» μας πρός τόν Πατέρα. Ἐπειδή εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος γι᾿ αὐτό ἔδειξε σέ μᾶς τήν ἀγάπη τοῦ Πατέρα καί μᾶς ἥνωσε μέ Αὐτόν. Φανέρωσε ὅλη τήν δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλά καί τήν δόξα τοῦ ἀνθρώπου. Διά τοῦ Θεανθρώπου ὁ ἄνθρωπος μετέχει τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Χωρίς τόν Θεάνθρωπο δέν μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά ἁγιασμό, γιά χαρά, γιά εἰρήνη, γιά μακαριότητα, γιά ἀγάπη, γιά αἰωνιότητα, γιά Παράδεισο, γιατί Αὐτός εἶναι τά πάντα. Διά τοῦ Θεανθρώπου καθαρίζεται ἡ ψυχή μας ἀπό τά φρικτά πάθη, φυγαδεύεται ὁ Σατανᾶς, θανατώνεται ὁ θάνατος καί διά τοῦ Θεανθρώπου λαμβάνουμε τήν θεία Χάρη.

Ἄν ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν, αὐτοί εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Θεανθρώπου, πού μέ τήν Χάρη Του ἔγιναν θεούμενοι. Εἶναι οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί ἐπέτυχαν τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο πλάστηκε ὁ ἄνθρωπος καί ἔτσι ἔχουν μεγάλη παρρησία στόν Θεό. Ὅσοι βρίσκονται στήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία μᾶς βοηθοῦν μέ τίς ἱκεσίες τους πρός τόν Φιλάνθρωπο Δεσπότη, τόν Θεό. Καί ὅσοι ἀκόμη ζοῦν, ἐπειδή εἶναι «χαριτωμένοι», μᾶς βοηθοῦν μέ τίς προσευχές τους, τήν ἀγάπη τους, τίς συμβουλές τους καί μέ ὅλη τους τήν ἁγία ἀναστροφή. Ἀναπαύουν, ξεκουράζουν τήν ὕπαρξή μας. Βγάζουν τούς ἁμαρτωλούς λογισμούς πού μᾶς παραμορφώνουν καί δείχνουν τήν σωστή πορεία. Ξεχωρίζουν τό κτιστό ἀπό τό ἄκτιστο, τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ ἀπό τίς ἐνέργειες τοῦ Σατανᾶ καί ἔτσι μᾶς καθοδηγοῦν ἀπλανῶς, δηλαδή μέ ἀσφάλεια. Αὐτό τό ἔνοιωσαν μόνον ὅσοι συνδέθηκαν μέ τέτοιους εὐλογημένους ἀνθρώπους.

Ἡ ἐλπίδα μας, ἡ σωτηρία μας, ἡ δόξα μας εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. Διά πρεσβειῶν τῶν ἁγίων, τῶν φίλων τοῦ Θεανθρώπου, μποροῦμε καί ἐμεῖς νά θεραπευθοῦμε ἀπό τήν παράλυσή μας. Κανείς, ἀπολύτως κανείς, ἄλλος δέν μπορεῖ νά μᾶς σώση οὔτε νά μᾶς βοηθήση. Ὁ Χριστιανισμός στό θέμα αὐτό εἶναι ἀπόλυτος. Μόνον ὅσοι δέχονται αὐτό τό ἀπόλυτο γίνονται τέλειοι.

ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο Ὅσοι Πιστοί

Δεῖτε ἐπίσης: ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης