ΛΟΙΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

   

Κατάλογος κειμένων τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, πού ἔχουν δημοσιευθεῖ σέ ἀφιερωματικούς καί ἐπιστημονικούς τόμους, καί τά περισσότερα ἔχουν ἐκδοθεῖ σέ ἀνάτυπα.

 1. Η ἄλ­λη φω­νή γιά τό AIDS, μιά προ­σω­πι­κή ἐ­μπει­ρί­α ἀ­πό τήν Ἐ­θνι­­­κή Ἐ­πι­τρο­πή τοῦ AIDS, (πο­λυ­γρα­φη­μέ­νο) Ἀ­θή­να 1990, σελ. 238
 2. Μιά Ὀρ­θό­δο­ξη πα­ρου­σί­α, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1978, σελ. 28
 3. Ὀρ­θό­δο­ξα μη­νύ­μα­τα, ἑ­βδο­μα­δι­αῖ­ο γρα­πτό κή­ρυγ­μα ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἐ­δέσ­σης, ἔ­τους 1980, σελ. 51
 4. ῾Ο ἅ­γι­ος ῾Ι­ε­ρό­θε­ος, Ἐ­πί­σκο­πος Ἀ­θη­νῶν, εἰς «Βί­ος καί ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ ἐν ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν ῾Ι­ε­ρο­θέ­ου, Ἐπι­σκό­που Ἀ­θη­νῶν», ἔκ­δο­σις  ῾Ι­ε­ρᾶς Μο­νῆς ἁ­γί­ου ῾Ι­ε­ρο­θέ­ου, Ἀ­θή­να 1980
 5. Μαρ­τυ­ρί­α τοῦ Μαρ­τυ­ρί­ου, ἤ­τοι τό ἦ­θος καί ἡ φω­νή τοῦ ἐ­σταυ­ρω­μέ­νου, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1984, σελ. 40
 6. ῾Ο ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς ὡς ἑρ­μη­νευ­τής τῶν Γρα­φῶν, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1988, σελ. 48
 7. Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή πα­ρέμ­βα­ση, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1989, σελ. 16
 8. Πα­ρα­δο­σι­α­κή κα­τή­χη­ση, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1989, σελ. 40
 9. ῾Η πά­λη πρός τά πνευ­μα­τι­κά τῆς πο­νη­ρί­ας, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1990, σελ. 37
 10. Ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση καί ψυ­χο­θε­ρα­πε­ί­α, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1991, σελ. 22
 11. Ὀρ­θό­δο­ξη καί δυ­τι­κή πα­ρά­δο­ση στήν ζωή μας, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1991, σελ. 48
 12. Τό Συ­νο­δι­κόν τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1991, σελ. 20
 13. ῾Η δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ κό­σμου, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1991, σελ. 32
 14. Τό «Σύμ­βο­λο τῆς πί­στε­ως», Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1992, σελ. 62
 15. ῾Ο Θε­ός, ὡς Πα­ρά­δει­σος καί Κό­λα­ση, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1992, σελ. 32
 16. ῾Η ὑ­πό­στα­ση - πρό­σω­πο στήν φι­λο­σο­φί­α καί θε­ο­λο­γί­α, 1993, σελ. 49
 17. Ναρ­κω­τι­κά καί AIDS, δύ­ο προ­βλή­μα­τα μέ ἰ­δι­α­ί­τε­ρη ὀ­ξύ­τη­τα γιά τήν γε­νιά τοῦ σή­με­ρα, εἰς «Νε­α­νι­κοί προ­βλη­μα­τι­σμοί». Πρα­­κτι­κά Πα­νελ­λη­νί­ου Συ­νε­δρί­ου Στε­λε­χῶν Νε­ό­τη­τος ῾Ι­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων, ἔκ­δο­ση ῾Ι­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος, σελ. 21
 18. ῾Η κοι­νω­νι­κή δι­δα­σκα­λί­α τοῦ ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Πα­λα­μᾶ, Ἀνά­τυ­πον, Ἀ­θή­να 1993, σελ. 70
 19. Οἱ ἅ­γι­οι, φο­ρεῖς τῆς θε­ί­ας Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως, 1993, σελ. 41
 20. Τό κα­θαρ­τή­ρι­ο πῦρ κα­τά τήν Σύ­νο­δο Φερ­ρά­ρας - Φλω­ρε­ντί­ας, Ἀνά­τυ­πον 1993, σελ. 68
 21. Τό AIDS στήν προ­ο­πτι­κή τῆς δι­δα­σκα­λί­ας τοῦ ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Θε­ο­λό­γου, Ἀνά­τυ­πον 1993, σελ. 23
 22. Ἔ­θνος καί ἐ­θνι­κι­σμός, 1993, σελ. 52
 23. Δι­α­χρο­νι­κή ἐ­σχα­το­λο­γί­α, Ἀνά­τυ­πον 1994, σελ. 26
 24. ῾Η ἐ­μπει­ρί­α καί ἡ ὁ­ρο­λο­γί­α τοῦ προ­σώ­που, 1994, σελ. 72
 25. ῾Ο ἐκ­βαρ­βα­ρι­σμός τῆς Δύ­σε­ως, 1995, σελ. 40
 26. ῾Ο Κα­πι­τα­λι­σμός, ὡς γέν­νη­μα τῆς δυ­τι­κῆς με­τα­φυ­σι­κῆς κα­τά τόν Max Weber, Ἀνά­τυ­πον, σελ. 69
 27. ῾Η ἐ­πι­και­ρό­τη­τα τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πα­ρα­δό­σε­ως, Ἀνά­τυ­πον, σελ. 38
 28. ῾Η πρό­λη­ψη τῶν ναρ­κω­τι­κῶν ἀ­πό ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς πλευ­ρᾶς, εἰς Ναρ­κω­τι­κά καί πρό­λη­ψη, ἔκ­δο­ση τοῦ ῾Ι­δρύ­μα­τος Νεό­τη­τος ῾Ι­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν, 1995
 29. ῾Η Βου­λή γιά τά ναρ­κω­τι­κά, εἰς Ναρ­κω­τι­κά καί πρό­λη­ψη, ἔκ­δο­ση τοῦ ῾Ι­δρύ­μα­τος Νε­ό­τη­τος ῾Ι­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν, 1995
 30. Οἱ δο­κι­μα­σί­ες στήν ζωή τοῦ Μ. Βα­σι­λε­ί­ου, Ἀνά­τυ­πον, 1996, σελ. 29
 31. ῾Η μί­μη­ση τοῦ Χρι­στοῦ κα­τά το­ύς Πα­τέ­ρας, Ἀνά­τυ­πον ἀ­πό τό πε­ρι­ο­δι­κό «Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς», τεῦ­χος 764, 1996
 32. «῾Η παρ­θε­νί­α στήν Ὀρ­θό­δο­ξη Πα­ρά­δο­ση», εἰς Πρα­κτι­κά Πα­­νελ­λη­νί­ου Μο­να­στι­κοῦ Συ­νε­δρί­ου, ἔκ­δο­σις ῾Ιε­ρᾶς Μο­νῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως - Με­γά­λου Με­τεώ­ρου, ῞Α­γι­α Με­τέ­ω­ρα 1990
 33. Τό «τί» καί τό «πῶς» τῆς ὀρ­θο­δό­ξου θε­ο­λο­γί­ας, Ἀνά­τυ­πον ἀ­πό τό πε­ρι­ο­δι­κό «Ἐκ­κλη­σί­α», 1996, σελ. 30
 34. ῾Η προ­σω­πι­κό­τη­τα τοῦ ῾Ι­ε­ρέ­ως, Ἀνά­τυ­πον ἀ­πό τό πε­ριο­δικό «Ἐ­φη­­μέ­ρι­ος», 1997
 35. ῾Η δυ­να­μι­κό­τη­τα καί ἡ ἐ­πι­και­ρό­τη­τα τῆς ἑλ­λη­νορ­θο­δό­ξου Πα­ρα­δό­σε­ως, εἰς Ὀρ­θο­δο­ξί­α ῾Ελ­λη­νι­σμός πο­ρε­ί­α στήν Τρί­τη χι­λιε­τί­α, ἔκ­δο­ση ῾Ι­ε­ρᾶς Μο­νῆς Κουτ­λου­μου­σί­ου, ῞Α­γι­ον ῎Ο­ρος 1996
 36. Θρη­σκευ­τι­κή καί ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή παι­δε­ί­α, Ἀνά­τυ­πον ἀ­πό τό πε­­ρι­ο­δι­κό «Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς», τεῦ­χος 767, 1997
 37. Οἱ στό­χοι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας στήν χρή­ση τῶν Μ.Μ.Ε., Ἀνά­τυ­πον ἀ­πό τό πε­ρι­ο­δι­κό «Ἐκ­κλη­σί­α», 1997
 38. Εἰ­κο­νο­φι­λι­κό καί εἰ­κο­νο­κλα­στι­κό πνεῦ­μα, Ἀνά­τυ­πον ἀ­πό τό πε­ριο­­δι­κό «Ἐκ­κλη­σί­α», 1997, σελ. 16
 39. Μαρ­τυ­ρί­α καί λα­τρε­ί­α, Ἀνά­τυ­πον ἀ­πό τό τι­μη­τι­κόν ἀ­­­φιέ­­ρω­μα εἰς τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­τον Μη­τρο­πο­λί­την Ὕ­­δρας, Σπε­τσῶν καί Αἰ­­γί­νης ῾Ι­ε­ρό­θε­ον, ἐ­πί τῇ συ­μπλη­ρώ­σει τρια­­κο­ν­τα­­ε­τοῦς ποι­μα­ντο­ρί­ας (1967-1997), ῞Υ­­δρα 1997
 40. ῾Η εἰ­κό­να τοῦ συγ­χρό­νου κό­σμου, Ἀνά­τυ­πον ἀ­πό τό πε­ριο­δι­κό «Ἐκ­­κλη­σί­α»
 41. Ἐ­κλο­γή - Χει­ρο­το­νί­α - Ἐν­θρό­νι­ση Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­­του Ναυ­­πά­κτου καί ἁγ. Βλα­σί­ου κ. ῾Ι­ε­ρο­θέ­ου, Ἀνά­τυ­πον ἀ­­πό τό Περι­ο­δι­κό «Ἐκ­κλη­σί­α»
 42. «῾Η εἰ­κό­να τοῦ συγ­χρό­νου κό­σμου» δη­μο­σι­ε­ύ­θη­κε στά Πρα­κτι­κά Πα­γκρη­τί­ου Θε­ο­λο­γι­κοῦ Συ­νε­δρί­ου, πού ἐ­ξε­δό­θη­σαν ἀ­πό τήν ῾Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου (Ρέ­θυ­μνο 1999), σέ βι­βλί­ο μέ τίτ­λο «῾Η Ὀρ­­θο­δο­ξί­α στήν χι­λι­ε­τί­α πού φε­ύ­­γει καί στήν χι­λι­ε­­τί­α πού ἔρ­χε­ται», σελ. 51-74
 43. Ἀ­σθέ­νει­α, θε­ρα­πε­ί­α καί θε­ρα­πευ­τής κα­τά τόν ἅ­γι­ο Ἰ­ωάν­νη τόν Σι­­να­ΐ­τη, Πε­ρι­ο­δι­κό «Νέ­α Κοινωνιολογία», ῎Ανοιξη 2000 Β´ πε­ρίο­δος, Ἐκδόσεις Παπαζήση
 44. Ἡ περί προσώπου διδασκαλία κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Πα­λα­μᾶ, Ἀνά­τυ­πον ἀπό τά Πρακτικά Διεθνῶν Ἐπι­στη­μονικῶν Συνε­δρίων Ἀθηνῶν (13-15 Νοεμ­βρίου 1998) καί Λεμεσοῦ (5-7 Νοεμβρίου 1999), ῾Ιε­ρά Μεγίστη Μο­νή Βατοπαιδίου, ῞Αγιον ῎Ορος 2000
 45. ῾Ο ὀρθόδοξος μοναχισμός καί ἡ ἐκκοσμίκευσή του, Ἀνά­τυ­πον ἀπό τό περιοδικό «Διάβαση», τεύχη 24 Μάρ­τιος-Ἀπρίλιος καί 25 Μάϊος-Ἰούνιος, 2000
 46. Εὐρωπαϊκή ῞Ενωση καί ἡ πολιτιστική μας πα­ράδοση, Ἀνά­τυ­πον 2001, σελ. 40
 47. Τό μυστήριο τοῦ σταυροῦ στήν διδασκαλία τοῦ Ἀπο­στόλου Παύ­λου, ἐν σχέσει μέ τήν ἐμπειρία τοῦ Γέ­ροντος Σωφρονίου, στόν τόμο «Παῦλος, Πρῶτος μετά τόν ἕνα», ἔκδ. Κλάδου Ἐκδόσεων Ἐπικοι­νω­νιακῆς καί Μορφωτικῆς ῾Υπηρεσίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς ῾Ελ­λάδος, Ἀθῆναι 2001
 48. Τό ῾Ιεραρχικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, Ἀνά­τυ­πον ἀπό τά Ναυ­­πα­κτια­κά, τ. Ι´ 2 (1998-1999) τῆς ῾Εται­ρείας Ναυ­πα­κτια­κῶν Με­λε­τῶν, Ἀθήνα 2001
 49. «῾Η θέσις τῆς Ἐκκλησίας διά τάς μεταμοσχεύσεις», εἰς Τό­μον «῾Η τακτική Σύγκλησις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς ῾Ελλάδος» (Ἀθῆναι 5-14 Ὀ­κτω­βρίου 1994), Εἰσηγήσεις καί ἀνακοι­νωθέντα, ἐκδ. Κλά­δου ἐκ­δό­σεων Ἐπικοι­νω­νια­κῆς καί μορ­φωτικῆς ῾Υπη­ρε­σίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς ῾Ελλάδος. Ἀθῆναι 1994, σελ. 247-266
 50. «῾Ιστορική ἐξέλιξη τοῦ θέματος τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρη­σκεύ­μα­τος εἰς τά Δελτία τῶν Ἀστυνομικῶν Ταυ­το­τή­­των τῶν ῾Ελ­λή­νων Πο­λι­τῶν». Εἰσήγηση κα­τά τήν Συνε­δρίαση τῆς ῾Ιερᾶς Συνό­δου τῆς ῾Ιεραρ­­χίας τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς ῾Ελ­­λάδος τήν 6η Ἰου­νίου 2000, εἰς Τό­μον «Ἐκκλησία καί Ταυτότητες», θεο­λο­­­γική καί ἱστορική θεώ­ρη­ση τοῦ ζη­τήματος τῶν ταυτοτήτων, ἐκδ. Κλάδου ἐκ­δόσεων Ἐπι­κοι­νωνιακῆς καί μορφωτικῆς ῾Υπη­ρε­­σίας τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς ῾Ελ­­λάδος. Ἀθῆναι 2000, σελ. 77-150
 51. «Ἐνημέρωσις ἐπί τῆς πορείας τοῦ θέματος τῶν ταυ­το­τήτων», εἰς Τόμον «Ἐκκλησία καί Ταυτότητες», θεο­λο­γι­κή καί ἱστο­ρική θεώ­ρη­ση τοῦ ζητήματος τῶν ταυ­το­τή­των, ἐκδ. Κλά­δου ἐκδό­σεων Ἐπι­κοι­νωνιακῆς καί μορφωτικῆς ῾Υπη­ρεσίας τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς ῾Ελ­­­­λά­δος. Ἀθῆναι 2000, σελ. 201-238
 52. «῾Η γονιμότητα τῶν κρίσεων», εἰς Τόμον «Ἐκ­κλησία καί Ταυ­τό­τη­τες», θεολογική καί ἱστορική θεώ­ρηση τοῦ ζη­τή­ματος τῶν ταυ­τοτήτων, ἐκδ. Κλά­δου ἐκ­δό­σεων Ἐπι­κοινω­νιακῆς καί μορ­φω­τικῆς ῾Υπηρε­σίας τῆς Ἐκ­­κλησίας τῆς ῾Ελ­λάδος. Ἀθῆναι 2000, σελ. 347-352
 53. «Ἐνημέρωσις ἐπί τῆς πορείας τοῦ θέματος τῶν ταυ­το­τή­των. Συμπε­ράσματα, ἀποτελέσματα καί προ­τά­σεις», εἰς Τόμον «῾Η τακτική σύγκλησις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς ῾Ελλάδος» (Ἀθῆναι 9-12 Ὀκτω­βρίου 2001), Εἰ­ση­γή­σεις καί ἀνα­κοινωθέντα, ἐκδ. Κλά­δου ἐκδό­σεων Ἐ­πι­κοι­νω­νια­κῆς καί μορ­φω­τικῆς ῾Υπη­ρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς ῾Ελ­λά­δος. Ἀθῆ­ναι 2001, σελ. 73-122
 54. «Λατρεία καί Ρωμηοσύνη» στό Α´ Λειτουργικό Συνέ­δριο μέ θέμα «Τό μεγαλεῖο τῆς θείας Λατρείας, Πα­ρά­δοση ἤ ἀνα­νέω­ση;» εἰς «Θεο­­δρομία», τεῦχος 1-3, Ἰα­­νουάριος - Σε­πτέμ­βριος 2002, σελ. 70-93
 55. «῾Η ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας», εἰς «Ὀρθοδοξία καί παι­δεία», ἐτήσια ἐπιστημονική ἔκδοση θεολο­γι­κοῦ καί συνα­φοῦς περιε­χο­μένου, τεῦχος 1ον, Δε­κέμβριος 2002, σελ. 22-30
 56. Ἐκκλησία καί Δημογραφικό πρόβλημα στά πρα­κτι­κά «῾Η οἰ­κο­γέ­νεια στήν 3η χιλιετία», Α´ Διεθνές Συνέδριο 19-21 Σε­­πτεμ­βρίου 2002 στήν Ἀθήνα
 57. ῾Η ἐκκοσμίκευση στήν Θεολογία, Ναύπακτος 2003
 58. Συνάντηση ῾Ελληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ στήν Ἀ­­νατολή καί στήν Δύση, Ναύπακτος 2003
 59. Ἡ ἐκκοσμίκευση στήν θεολογία, στό βιβλίο «Ἐκ­κλησία καί ἐκκο­σμί­κευση», ἐκδόσεις Μυριό­βιβλος, ἔκδοση Α´, Νοέμβριος 2003, σελ. 163-192
 60. Ἡ Πατριαρχική Πράξη τοῦ 1928, περιοδικό «Διπλω­μα­τία», τεῦχος 06, Ἀθήνα, Σεπτέμβριος 2003, σελ. 44-53
 61. Ἡ Ὀρθόδοξη νηπτική θεολογία τῆς Ἐκκλησίας ὡς μέθοδος θε­ρα­πείας, Ναύπακτος 2004
 62. Ἡ ποιμαντική τῆς πολυπολιτισμικότητας, Ναύπακτος 2004
 63. Ἡ πορεία τῆς θεώσεως (ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία), Ναύπακτος 2004
 64. Συνάντηση Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ στήν Ἀνα­τολή καί στήν Δύ­ση, εἰς «Ἑλληνισμός καί Χριστιανισμός», εἰ­ση­γήσεις τοῦ «Λαϊ­κοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ­λάδος», ἔκδοση Εἰδικῆς Συνο­δικῆς Ἐπιτροπῆς Πολι­τιστικῆς Ταυτότητας, τῆς Ἱε­ρᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2004, σελ. 43 καί ἑξῆς
 65. Τό «γίγνεσθαι» τῆς Εὐρώπης καί τό «εἶναι» τῆς Ὀρ­θο­­­δό­ξου Πα­ραδόσεως, Ἀνάτυπο ἐκ τοῦ Τό­μου «Χα­ριστήριος Τό­μος» εἰς τόν Γέροντα Μητροπολίτην πρ. Φλωρίνης, Πρε­σπῶν καί Ἑορ­δαίας κ. Αὐ­γου­στῖνον Ν. Καντιώτην, ἔκ­δο­σις Ἱερᾶς Μη­­τρο­­πόλεως Φλω­ρίνης, Πρε­σπῶν καί Ἑορ­δαίας, Φλώ­ρινα 2004
 66. Ντεντερμινισμός καί Ὀρθόδοξη συνέργεια, εἰς ἐπιστη­μο­νική σει­ρά «Ποινικά», τόμος 72, μέ θέμα Ἐλευθερία τῆς βού­λη­σης, ἔκδ. Ἀντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 87-107
 67. Ρωμηοί καί Ἄραβες σέ σχέση μέ τό Οἰκουμενικό Πα­τριαρ­χεῖο, Ναύ­πακτος 2006
 68. Ἀπό τήν Ἀλχημεία στήν Ἀλ-γονεία καί τήν Θεολογία, Ναύπακτος 2006
 69. Ἡ σιωπή, ὁ λόγος καί ἡ ζωή τῶν μοναχῶν, Ἀνάτυπον ἀπό τίς ἐκδόσεις «Σκοπόν τοῦ Λόγου», Αἴγινα 2001
 70. Ἡ ὀρθόδοξη πνευματική ζωή, Ἀνάτυπο ἐκ τοῦ Τόμου «Ἀφιέρωμα στόν Ὅσιο Ἀθανάσιο τόν Μετεωρίτη», Ἅγια Μετέωρα 2007
 71. Κανονισμός Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀθλητισμοῦ, εἰς Ἡ τακτική σύγκλησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Εἰσηγήσεις καί ἀνακοινωθέντα, Κλάδος Ἐκδόσεων Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 2007
 72. Ἡ Ἱερωσύνη κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, εἰς Χρυσοστομικό συμπόσιο, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας, 2007
 73. Διάλογοι μέ ἑτεροδόξους καί ἀλλοθρήσκους, Ἀνάτυπο ἐκ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπετηρίδος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς, τόμ. Δ΄, 2007
 74. Ὁ Οἰκουμενισμός στήν πράξη, ἤτοι τήν θεολογία καί τήν ἀσκητική, εἰς Οἰκουμενισμός, Γένεση -Προσδοκίες -Διαψεύσεις, Πρακτικά Διορθοδόξου ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Αἰθουσα Τελετῶν Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 20-24 Σεπτεμβρίου 2004, τόμος Β΄, ἐκδόσεις Θεοδρομία, θεσσαλονίκη 2008
 75. Τά ἑκατόν πεντήκοντα κεφάλαια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Θεολογία τόμ. 80, τεῦχος 1α, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2009
 76. Περί τῆς ὁδοῦ
 77. Βιολογία καί ψυχολογία, εἰς Χριστόδουλος, Ἀφιερωματικός Τόμος, Ἀθῆναι 2010, σελ. 153-171
 78. Διαλεκτικοί καί Ἀποδεικτικοί συλλογισμοί περί θείων καί ἀνθρωπίνων, Ἀνάτυπο ἐκ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπετηρίδος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς, τόμ. Ε΄, 2009
 79. Ἡ Ἐκκλησία στήν Τουρκοκρατία, εἰς Ἡ προσφορά τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν ἱερῶν Μονῶν τῆς Φωκίδος στό ἔθνος καί τήν περιοχή της στήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 καί τήν νεοελληνική περίοδο, 23, 24, 25 Νοεμβρίου 2007, Ἄμφισσα 2010
 80. Ἡ λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας: Πνευματική ἀναμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου, Θεολογικό Σεμινάριο Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου 2010, σελ. 67
 81. Ἡσυχία καί θεοπτία στίς ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Ναύπακτος 2011
 82. Κυοφορούμενη αἵρεση, Ναύπακτος 2011
 83. Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ὡς διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς, Θεολογία, τεῦχος 3ο, Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2011, σελ. 5-48
 84. Ἡ εἰκόνα στήν ὀρθόδοξη καί τήν δυτική παράδοση, Ἀνάτυπο, Βελλᾶ Ἐπιστημονική ἐπετηρίδα, Βελλᾶ Ἰωαννίνων 2011, τόμ. ΣΤ΄, σελ. 49-76
 85. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι Δεσπότης ἤ Διάκονος;, Ἐνατενίσεις, Περιοδική ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας, τεῦχος 17, Μάϊος-Αὔγουστος 2012, σελ. 53-64
 86. Ἁγία Γραφή καί λατρεία, Γηθόσυνον Σέβασμα Ἀντίδωρον τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν μακαριστόν Καθηγητήν τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννην Μ. Φουντούλην (+2007) τόμ. Α΄, σελ. 696-714, ἐκδ. Ἀδελφῶν Κυριακίδη, ἀ.ἐ. Θεσσαλονίκη 2013
 87. Μνήμη Δικαίου, Τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς τόν Μακαριστόν Μητροπολίτην Θηβῶν καί Λεβαδείας κυρόν Νικόδημον, Ἀθῆναι 2014
 88. Κοινωνία φύσεως ἤ κοινωνία προσώπων: Ἀνάτυπο Βελλᾶ Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα, Βελλᾶ Ἰωαννίνων 2013-2015, τόμ. Ζ΄, τεῦχ. Α΄, σελ. 49-72
 89. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Μέση Ἐκπαίδευση, Περιοδικό «’Εκκλησία», τεῦχ. 2, Φεβρουάριος 2016, σελ. 122-138
 90. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Μέση Ἐκπαίδευση, Περιοδικό «Κοινωνία» τεῦχ. 2, Ἀπρίλιος -Ἰούνιος 2016, σελ. 169-190
 91. Τά χαρισματικά καί τά κανονικά ὅρια τῆς ἐκκλησίας, ἤγουν Πεντηκοστή καί θεία Εὐχαριστία, Περιοδικό Θεολογία τόμ. 88, ταῦχ. 3ο, Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2017, σελ. 5-41
 92. Ἡσυχασμός καί γνώση τοῦ Θεοῦ, στό βιβλίο Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ἡ ἀναζήτηση μιάς νέας ἐπιστημιολογίας, ἐκδ. Ἀφοί Κυριακίδη, Δεκέμβριος 2017
 93. Μωϋσέως Ὠδή, Ἀφιερωματικός τόμος πρός τιμήν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μωϋσέως τοῦ Ἁγιορείτου, Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2017
 94. Τό λεγόμενο «φυσικό φῶς τοῦ νοῦ», ΒΕΛΛΑ, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα, τόμ. 8ος, Βελλά Ἰωαννίνων 2017-2019
 95. Ἡ ἀσκητική καί θεολογική ἔννοια τοῦ προσώπου κατά τόν Γέροντα Σωφρόνιο, Δίκαιον Ὄφλημα, τιμητικός τόμος ἐπί τῇ πεντηκονταετηρίδι Ἀρχιερατείας τοῦ Μητροπολίτου Καρυστίας καί Σκύρου κ.κ. Σεραφείμ, Ἀθήνα 2018


Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης