Στά συνοδικά ὄργανα

Διετέλεσε τέσσερεις φορές μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας καί τῶν τριῶν τελευταίων Ἀρχιεπισκόπων, ἤτοι Σεραφείμ (1996-1997), Χριστοδούλου (2002-2003) καί Ἱερωνύμου (2009-2010 καί 2015-2016).

Συνόδευσε τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο στίς εἰρηνικές του ἐπισκέψεις στήν Ἱερά Μονή Σινᾶ (Δεκέμβριος 2002) καί στήν Ρουμανία (Μάϊος 2003).

Διετέλεσε ἐπανειλημμένως ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθώς καί Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν διάρκεια τῆς Πανδημίας τοῦ Covid–19 (2020 - Ἀπρίλιος)

Ὡς Μητροπολίτης συμμετεῖχε σέ διάφορες Συνοδικές Ἐπιτροπές, ἤτοι:

Μόνιμες Συνοδικές Ἐπιτροπές:

 • Ἀναπληρωματικό μέλος Ἐπιτροπῆς Μοναχικοῦ Βίου (1995-1999)
 • Συνοδικός σύνδεσμος ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Μουσικῆς (1996-1997)
 • Τακτικό μέλος στή Διοικοῦσα Συνοδική Ἐπιτροπή τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1996-1998)
 • Τακτικό μέλος Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί Νεότητος (1999-2003) Συνοδικός σύνδεσμος στήν Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων (2000-2003)
 • Tακτικό μέλος στήν Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων (2003-2006, 2011-2015)
 • Τακτικό μέλος Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτίσεως (2009, 2011-2015, 2016-2020, 2022)
 • Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Μοναχικοῦ Βίου (2010-σήμερα)
 • Ἀναπληρωματικό μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν (2011-2015)

Εἰδικές καί Ἔκτακτες Συνοδικές Ἐπιτροπές:

 • Μέλος στήν Ἐποπτεύουσα Ἐπιτροπή τοῦ Δελτίου Ἐκκλησία (1996-1997)
 • Μέλος Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησίας–Πολιτείας γιά θέματα διμεροῦς ἐνδιαφέροντος μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας (1997)
 • Σύμβουλος στήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς (1998, 2009-2010)
 • Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό θέμα τῆς μνημόνευσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος (1998- Ὀκτώβριος)
 • Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς κακοποίησης τῶν παιδιῶν (1999)
 • Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς γιά τό θέμα τοῦ νέου τύπου ταυτοτήτων, τῆς προαιρετικῆς ἤ ὑποχρεωτικῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος σέ αὐτές ὅπως καί ἄλλων συναφῶν ζητημάτων (1999)
 • Πρόεδρος Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν μελέτη τοῦ νεοφανοῦς ρεύματος τῶν ἀρχαιολατρῶν–νεοειδωλολατρῶν, ἀντιμετώπιση τοῦ προκύψαντος ποιμαντικοῦ προβλήματος (1999 - Φεβρουάριος)
 • Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Παρακολούθησης Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα τοῦ 2004 (1999-2004)
 • Μέλος ἀνασυγκροτημένης Ἐπιτροπῆς μελέτης Ἀρχαιολατρείας - Νεοειδωλολατρείας (2002)
 • Τακτικό μέλος τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (2002-2005)
 • Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν θεμάτων καί καταστάσεων (2008)
 • Ἐπιτροπή γιά τήν μελέτη τῶν προϋποθέσεων τῆς βιωσιμότητος τῆς Μ.Κ.Ο. Ἀλληλεγγύη(2009)
 • Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Μελέτης Ἀρχαιολατρείας-Νεοειδωλολατρείας (2010-2012)
 • Ἐπιτροπή ὁριοθέτησης σχέσεων Ἐκκλησίας – Πολιτείας (2010)
 • Πρόεδρος Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βιβλιοθήκης (2015)
 • Πρόεδρος Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν μελέτη θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος Ἐκκλησίας – Πολιτείας (2018)

Ὡς Μητροπολίτης, κατόπιν προτάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑπῆρξε:

 • Μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Πρόνοιας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Πρόνοιας (1996)
 • Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς Μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἰατρικῆς Ἠθικῆς καί Δεοντολογίας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Πρόνοιας (2002)
 • Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Κώδικα Βιοηθικῆς καί Δεοντολογίας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Πρόνοιας πού κατήρτισε τόν κώδικα Ἰατρικοῦ ἐπαγγέλματος καί Δεοντολογίας (2003).

Στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰσηγήθηκε δεκατρεῖς (13) φορές ἕως σήμερα μέ θέματα:

 1. «Περί μεταμοσχεύσεων» (Ὀκτ. 1999)/ Οἱ μεταμοσχεύσεις ἀπό ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική πλευρά (1999) ;;
 2. «Ἱστορική ἐξέλιξη τοῦ θέματος τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στό δελτίο τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν» (Ἰούν. 2000)
 3. «Ἐνημέρωσις ἐπί τῆς πορείας τοῦ θέματος τῶν ταυτοτήτων» (Ὀκτ. 2000)
 4. «Ἐνημέρωση ἐπί τῆς πορείας τοῦ Θέματος τῶν ταυτοτήτων» (Ὀκτ. 2001)
 5. «Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν ἐπιτυχῆ διοργάνωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004» (Ὀκτ. 2002)
 6. «Ἡ ἰατρική ὑποβοήθηση στήν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή, (Ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή-νέος Νόμος)» (Ὀκτ. 2005)
 7. «Κανονισμός Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀθλητισμοῦ» (Ὀκτ. 2006)
 8. «Ἡ λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» (Ὀκτ. 2009)
 9. «Περί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 879-880 μ.Χ. συγκληθείσης Συνόδου ὡς Ὀγδόης Οἰκουμενικῆς» (Ὀκτ. 2011, ἀναβλήθηκε ἡ συζήτηση, ἀλλά τέθηκε στά Πρακτικά)
 10. «Ἡ θεολογική κρίση καί οἱ ἐπιπτώσεις της στήν καθημερινότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς» (Ὀκτ. 2015)
 11. «Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἐκπαίδευση» (Μάρ. 2016)
 12. «Διάλογος Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος συμφώνως πρός τήν ἀπό 16ης Νοεμβρίου ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (2019)
 13. «Ἡ Ἐκπροσώπησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Μ.Μ.Ε. κατά τήν περίοδον τῆς ἐξάρσεως τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19» (2020).

Ἐπίσης, εἰσηγήθηκε εἴκοσι ὀκτώ (28) θέματα στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο καί δεκατρία (13)θέματα στίς Συνοδικές Ἐπιτροπές. (ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΘΜΗΘΟΥΝ;)

Διετέλεσε Τοποτηρητής σέ τρεῖς Ἱερές Μητροπόλεις, ἤτοι στήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδος (2014), στήν Ἱερά Μητρόπολη Καρπενησίου (2016) καί στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας (2023).

Συμμετεῖχε ὡς μέλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» πού συγκλήθηκε στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) καί συνέγραψε πολυσέλιδο βιβλίο στό ὁποῖο παρουσιάζονται τά ὅσα προηγήθηκαν τῆς Συνόδου, ὅσα ἔγιναν κατά τήν διάρκεια τῆς Συνόδου καί ὅσα ἀκολούθησαν μετά ἀπό αὐτήν, κυρίως ὅσα σχετίζονται μέ τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.  Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης