ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2005

Κωδικός: 10-61-010
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Τό περιεχόμενο στό νιαύσιο το 2005 εναι πολυποίκιλο καί κατανέμεται σέ τρες πί πλέον διαφορετικές νότητες, νάλογα μέ τήν θεματολογία τους. Δηλαδή, κτός πό τά «ρθρα», «Σχόλια», «Διάφορα» καί «Γραπτά Κηρύγματα Καλοκαιριο», πού συναντομε σέ λα τά νιαύσια,  περιλαμβάνει καί τίς νότητες «κκλησιαστική κρίση», «κκλησία – Πολιτεία» καί «ρχιερατική Δεκαετία».

πως σημειώνει συγγραφέας στόν Πρόλογο το βιβλίου του τό παρόν τος κρίθηκε κρίσιμο πό κκλησιαστικς πλευρς. Τά Μ.Μ.Ε επαν καί γραψαν πολλά γιά τήν λεγόμενη «κάθαρση τς κκλησίας». μως ‘’στήν πραγματικότητα, κκλησιαστική κρίση εναι πιφανειακή, ν στό βάθος πάρχει μεγάλη γαλήνη...Μπορε τό σύστημα διοίκησης τς κκλησίας σέ μερικά σημεα νά εναι ρρωστο, καθώς πίσης καί μερικά μέλη της νά εναι ρρωστα, λλά ζωή τς κκλησίας πού διοχετεύεται πό τούς κρουνούς τν Μυστηρίων στούς νθρώπους, ξαγιάζει ατούς πού θέλουν νά ποκτήσουν νότητα μέ τόν Θεό’’.

Στήν πρώτη νότητα περιλαμβάνονται τά ρθρα: «Τό Πάσχα μν», «κκλησία καί ‘’περιθώριο’’», «Μαζί στήν ζωή, μαζί καί στόν θάνατο», « ‘’ψυχούλα’’ τς Βίκυς Μοσχολιο» καί « ‘’ψυχή’’ το ‘’μφιθεάτρου’’». Κείμενα μικρά πού μεταδίδουν μως ληλά νοήματα καί φανερώνουν τήν ποιμαντική πού ξασκεται καθημερινά πό τήν κκλησία καί χει ς σκοπό νά νυψώση τόν νθρωπο πό τήν τομικότητα στήν προσωπική σχέση μέ τόν Θεό.

δεύτερη νότητα χει τίτλο «κκλησιαστική κρίση» καί  φανερώνει τήν νταση καί τόν θόρυβο τν συζητήσεων γύρω πό τά λεγόμενα σκάνδαλα στήν κκλησία. συγγραφέας μέ ρθρα καί σχόλια,  μέ Συνεντεύξεις σέ δημοσιογράφους καί μέ τήν συμμετοχή του σέ συζητήσεις στούς τηλεοπτικούς καί ραδιοφωνικούς Σταθμούς κφράζει τίς πόψεις του γιά τήν λεγόμενη ‘’κάθαρση τς κκλησίας’’, γιά τήν διαπλοκή πού παρατηρήθηκε μεταξύ Κληρικν καί Δικαστικν λειτουργν καί γιά τόν τρόπο πιλύσεως το προβλήματος στό Πατριαρχεο τν εροσολύμων. Γράφει τί κριβς εναι καί σέ τί συνίσταται λεγόμενη ''ατοκάθαρση '' στήν κκλησία.

Στό κείμενο «Παρέμβαση στήν Σύνοδο τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος(Φεβρουάριος 2005)» λλά καί σέ Συνεντεύξεις καί Δηλώσεις συγγραφέας ναφέρει τά ατια τν κκλησιαστικν προβλημάτων καί προτείνει τρόπους γιά τήν λύση τους. ξηγε τήν διαφορά μεταξύ τν νόμων τς Πολιτείας καί τν ερν Κανόνων. Τονίζει διαίτερα τι « περίσχυση το κοσμικο δικαίου καί παραθεώρηση τν ερν Κανόνων καί τν εσεβν παραδόσεων γκυμονε πολούς κινδύνους». Πιστεύει τι κρίση φείλεται στό τι ''πολλοί κληρικοί χουν πάρει διαζύγιο πό τήν ρθόδοξη θεολογία καί χουν πηρεασθ πό τήν κοσμική νοοτροπία''. Βασική ατία τς κκλησιαστικς κρίσεως θεωρε τόν τρόπο χειροτονίας τν Κληρικν (δίως τν γάμων) καί  τόν τρόπο καί τίς προϋποθέσεις κλογς τν πισκόπων. ναφέρεται πίσης στόν τρόπο λειτουργίας τν Συνοδικν ργάνων.

Γράφοντας μάλιστα γιά τά ''σκάνδαλα'' πισημαίνει τι εθύνη δέν χουν μόνον ο ''σκανδαλίζοντες'', λλά καί ο ''σκανδαλιζόμενοι'' διότι ''τά σκάνδαλα, κτός τν λλων, ποκαλύπτουν τήν σθένεια καί τν σκανδαλιζομένων''. Σημειώνουμε πίσηςτά κείμενα: «Πρόσωπα προσωπεα;» «κπτώσεις κκλησιαστικς ζως»κλπ.

Στό κείμενο «Τό πρόσωπο καί τό ργο τν Πατριαρχν» πογραμμίζεται ξία καί τό ργο τν Πατριαρχν στήν κκλησία καί ποιός ρόλος καί ποστολή τους σέ σχέση  μέ τό «Πρωτόθρονο» το Οκουμενικο Πατριάρχου.

τρίτη νότητα «κκλησία-Πολιτεία» ναφέρεται στό πίκαιρο, εδικά τό τος ατό, θέμα, σον φορ τόν λεγόμενο χωρισμό κκλησίας καί Πολιτείας.

Στά κείμενα«Σχέσεις κκλησίας-Κράτους καί «ριοθέτηση σχέσεων κκλησίας καί Πολιτείας» συγγραφέας καταθέτει τίς πόψεις του  γιά  τήν ριοθέτηση τν σχέσεων μεταξύ κκλησιαστικς καί κρατικς διοικήσεως καί τονίζει τι πρέπει νά γίνη σοβαρός  διάλογος μεταξύ ερς Συνόδου καί Πολιτείας.  Μέ φορμή τό θέμα τς πρόσφατης ρκωμοσίας το νέου Προέδρου τς Δημοκρατίας καί τήν μεγάλη συζήτηση πού γινε σχετικά μέ τό ποιός θά κφωνήση τόν ρκο το νέου Προέδρου, θίγεται τό θέμα «ρκωμοσία Προέδρου Δημοκρατίας, Κυβερνήσεως καί Βουλευτν» καί «Διαβεβαίωση ρχιεπισκόπου καί Μητροπολιτν νώπιον το Προέδρου τς Δημοκρατίας».

Στό κείμενο «ναθεώρηση το Συντάγματος καί κκλησία» συγγραφέας καταγράφει τούς λόγους γιά τούς ποίους πιστεύει τι δέν φίσταται νάγκη ναθεωρήσεως το ρθρου 3 το Συντάγματος πού κάνει λόγο γιά τίς σχέσεις μεταξύ Πολιτείας καί κκλησίας.

πίσης στήν νότητα ατή διαβάζουμε τά κείμενα:«δεια νέγερσης καί λειτουργίας Ναο εκτηρίου οκου» καί «ναβάθμιση τς κκλησιαστικς κπαίδευσης». Σέ δήλωσή του πίσης παντ στήν ρώτηση άν ‘’ο Κληρικοί  πρέπει νά σχολονται μέ τήν πολιτική μέ τά θνικά ζητήματα’’.

Στήν τέταρτη νότητα πού χει τίτλο «ρχιερατική Δεκαετία» καταγράφονται βασικές ποιμαντικές, θεολογικές καί κκλησιολογικές ‘’ρχές’’ πού ποτελον τίς βάσεις τς ρχιερατικς δεκαετος διακονίας το συγγραφέα ς Μητροπολίτου Ναυπάκτου (1995-2005). Μητροπολίτης μιλε καί γράφει γιά τήν Χάρη τς ρχιερωσύνης, λλά καί τήν σύνεση καί σορροπία πού θά πρέπη νά  χαρακτηρίζουν τόν πίσκοπο, ς κκλησιαστικό γέτη.πογραμμίζει σέ Συνεντεύξεις καί Δηλώσεις του ποιό εναι τό κατ’ξοχήν ργο το πισκόπου. Ερύτερη ναφορά στό ργο τς ρχιερατικς δεκαετίας γίνεται στόν διαίτερο Τόμο πού κυκλοφόρησε μέ τίτλο «Δεκαετία ρχιερατείας».

ναφερόμενοι στήν πέμπτη νότητα μέ τίτλο «Σχόλια» πενθυμίζουμε στούς ναγνστες τι πρόκειται γιά κείμενα πού δίνουν παντήσεις σέ κοινωνικά καί κκλησιαστικά γεγονότα πού πασχόλησαν τήν πικαιρότητα. Μέσα στά κείμενα ατά, πού διαβάζονται εχάριστα,  θά διακρίνη ναγνώστης τό ασθημα εθύνης το συγγραφέα, ς πισκόπου τς κκλησίας, λλά καί τόν σκοπό γιά τόν ποο γράφησαν. ναφέρουμε νδεικτικά μερικούς τίτλους κειμένων: «Θεολογία γιά ‘’πλάκα’’», «πόψεις γιά τήν θρησκεία», «Πλούσιοι Χριστιανοί», « Χριστιανός ς καταναλωτής», «Τό λλο ‘’τσουνάμι’’», «Τηλεφωνική μοναξιά», « διάχυση το πόνου» καί λλα.

Στά «Διάφορα» διακρίνουμε ποικιλία θεμάτων. Στά κείμενα «πό τήν Πόλη» καί «Στήν γία Πετρούπολη» καταγράφει Σεβασμιώτατος τίς ντυπώσεις καί τά συμπεράσματά του πό δύο προσκυνηματικές κδρομές.

1. «πό τήν Πόλη». Παρουσιάζονται λα τά νδιαφέροντα σημεα πό τήν κδρομή πού ργάνωσε Σεβασμιώτατος  μαζί μέ πολλούς Ναυπάκτιους στήν ρχή το κκλησιαστικο τους στήν Κωνσταντινούπολη. διαίτερη ναφορά γίνεται στήν συνάντηση μέ τόν Οκουμενικό Πατριάρχη καί στήν Θεία Λειτουργία στόν Πατριαρχικό Ναό καί μάλιστα στήν ρχή τς νδίκτου.

2. «Στήν γία Πετρούπολη» Σεβασμιώτατος μς ναφέρει τίς ντυπώσεις καί τά συμπεράσματά του μετά πό τήν πίσκεψή του στήν γία Πετρούπολη Ρωσίας πού γινε μέ πίσημη πρόσκληση πού λαβε πό τήν νωση ρθοδόξων ατρν «

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2006
386
Α΄
15 cm
24 cm
2,5 cm
844 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης