ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2007

Κωδικός: 10-61-012
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Περιορισμένη ποσότητα


Διαθεσιμότητα : 4 τεμάχια

Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Μέ πολυποίκιλο περιεχόμενο κυκλοφόρησε τό Ἐνιαύσιο τοῦ 2007. Ὅπως καί στά προηγούμενα ἔτη, ἔτσι καί στό Ἐνιαύσιο τοῦ 2007 διακρίνουμε τίς Ἑνότητες: ‘’Ἂρθρα’’, ΄΄Σχόλια’’, ‘’Διάφορα’’, καί ‘’Γραπτά Κηρύγματα’’. Μέ τήν μελέτη τῶν κειμένων γίνεται κατανοητό πῶς ἀντιμετωπίζονται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν σύγχρονη ἐποχή τά κοινωνικά και ἀνθρώπινα προβλήματα.

Διαβάζοντας τά ‘’Ἄρθρα’’ βλέπουμε τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας, τήν θεολογική προοπτική καί τήν ποιμαντική εὐθύνη καί ἀγωνία πού ἀντιμετωπίζονται τά κρίσιμα προβλήματα.

1. Ὁ τρίτος πειρασμός τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναλύει ὁ συγγραφέας στό ἄρθρο αὐτό ποιά σχέση μπορεῖ νά ἔχη ἡ ἐπιστήμη τῆς ἐπικοινωνίας μέ τήν Ἐκκλησία. Ἐξηγεῖ γιά ποιούς λόγους στήν ἐποχή μας, πού εἶναι ἐποχή ἐπικοινωνίας καί πληροφορίας, δέν μπορεῖ ἡ ἐπιστήμη τῆς ἐπικοινωνίας νά ἀνταποκριθῆ στά προβλήματα τοῦ συγχρόνου πονεμένου ἀνθρώπου.

2. Ἀραβοποίηση Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἤ διατήρηση τοῦ status quo μέ καινοτόμες λύσεις; Τί ἀπαιτεῖται γιά τήν ἀπεμπλοκή τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀπό τήν κρίση πού δέν εἶναι σύγχρονη, ἀλλά διαχρονική. Ἐπισημαίνει ὁ συγγραφέας ὅτι τό θέμα πρέπει νά ἐξετασθῆ ἀνεξάρτητα ἀπό πολιτικές σκοπιμότητες καί ἐθνικές πιέσεις καί προτείνει τήν συνεργασία μεταξύ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί ἰσραηλινῆς.

3. Περί Πρωτεκδίκου καί Ἐκδίκων. Ἐξηγεῖ γιά ποιόν λόγο ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου θεσμοῦ περί Πρωτεκδίκου καί Ἐκδίκων προκάλεσε διάσταση ἀπόψεων. Ποιά ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου Ἔκδικος-Πρωτέκδικος σύμφωνα μέ τούς ἱερούς Κανόνες;

4. Ἐκλογές καί Ἐκκλησία. Διατυπώνονται συμπεράσματα πού φανερώνουν τό οὐσιαστικό ἔργο καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας σέ σχέση μέ τίς ἐθνικές ἐκλογές.

5. Ἡ ἀσθένεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Μέ ἀφορμή τήν ἀσθένεια τοῦ Μακαριωτάτου γράφει ὁ συγγραφέας γιά τό νόημα καί τήν δύναμη τῆς ἀσθένειας, πού φανερώνουν τήν ἐσωτερική δύναμη τῆς Ἐκκλησίας.

6. Οἱ ‘’ὁμάδες’’ στήν Ἱεραρχία Ἐπικρίνεται ὁ διαχωρισμός τῶν Ἱεραρχῶν σέ ‘’ὁμάδες καί ὁμαδόπουλα’’ διότι δέν συνιστᾶ ὀρθόδοξο ἦθος καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Οἱ Ἐπίσκοποι πού συνέρχονται σέ Σύνοδο πρέπει νά ἐκφράζουν τό Συνοδικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο εἶναι Ἱεραρχικό.

7. Μιά ἄλλη αἴσθηση τῶν πραγμάτων Παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τόν τρόπο πού ἀντιμετώπισε τήν ἀσθένειά της μιά ἑτοιμοθάνατη, ἕνας ἄνθρωπος προσφορᾶς καί ἀγάπης, γράφει ὁ συγγραφέας γιά τήν πραγματικότητα τοῦ θανάτου καί πῶς πρέπει νά τόν ἀντιμετωπίζουμε.

8. Ἡ φωτιά καί οἱ βιαστές Ξεκινώντας ἀπό τίς πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές πού προξένησαν καί ἀνθρώπινα θύματα ὁ συγγραφέας γράφει γιά τήν ἐπιθετικότητα, τήν ἀδιαφορία, τήν καταστροφική μανία καί τόν βιασμό πού ἐξασκοῦν οἱ ἄνθρωποι πάνω στήν φύση. Δέν παραλείπει βέβαια στήν συνέχεια νά γράψη γιά τήν ἀξία τοῦ πνευματικοῦ πυρός πού ἐκφράζεται ὡς ἀγάπη καί φωτίζει τίς ἀδιάφορες καί ψυχρές καρδιές.

9. Διαφωτισμός καί ἀριστερά Ἀναλύονται τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ καί ἡ σχέση του μέ τήν ἀριστερά.

 

Στήν δεύτερη ἑνότητα γράφονται σύντομα κείμενα πού σχολιάζουν μέ ὑπευθυνότητα καί εὐαισθησία γεγονότα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα. Ὅπως θά διαπιστώση ὁ ἀναγνώστης οἱ ἐπίκαιροι αὐτοί σχολιασμοί δέν γίνονται χωρίς λόγο, ἀλλά ἔχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό καί ἀφυπνίζουν τήν συνείδηση τῶν ἀναγνωστῶν.

Ἐπισημαίνουμε τά κείμενα Ἐκκλησιαστική Ἱεραρχία στό ‘’Μετρό’’, Ἐκκλησία καί 1821, Ὁ Ἅγιος ...τζάμι, Ὁ σύγχρονος ἀθεϊστικός λόγος, Προπαγάνδα, Φωτιές καί ἐμπρηστές, Ὁ Φλωράκης στό Ἅγιον Ὄρος, Τό ‘’γκρουπούσκουλο’’, Τά δάνεια, μιά κοινωνική μάστιγα, SMS = SOS.

 

Στά ‘’Διάφορα’’ διαβάζουμε τίς ἐντυπώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό τήν Ἐπίσκεψή του στήν Ἀμερική μετά ἀπό τήν πρόσκληση τοῦ Μητροπολίτου Σικάγου νά συμμετάσχη στό Συνέδριο πού πραγματοποίθηκε στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τό θέμα τῆς εἰσηγήσεως ἦταν ‘’Ἡ νηπτική καί κοινωνική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου’’. Περιγράφονται οἱ ἐντυπώσεις καί οἱ ἀναζητήσεις τῶν ἀνθρώπων γιά ὀρθόδοξα πνευματικά ζητήματα. Ἐπίσης τονίζεται ὅτι ὁ ὀρθόδοξος Μοναχισμός στήν Ἀμερική θά παίξη σημαντικό ρόλο στήν μετάδοση τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, τήν ὁποία ἀναζητοῦν πολλοί ἄνθρωποι στήν ἐποχή μας.

Στό κείμενο Συνέδριο στήν Βενετία καταγράφονται μέ συντομία ἐντυπώσεις ἀπό τό Συνέδριο πού ἔγινε μέ ἀφορμή τήν μετάφραση καί ἔκδοση στήν ἰταλική γλώσσα ὅλων τῶν ἔργων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ὁ συγγραφέας στήν εἰσήγησή του μέ θέμα ‘’ Ὁ ἡσυχασμός καί ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ’’, θεωρεῖ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γνώσεως τοῦ Θεοῦ τήν ἱερά ἡσυχία πού συνδέεται στενά μέ τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄλλα κείμενα στά ὁποῖα πρέπει νά σταθῆ ὁ ἀναγνώστης εἶναι:’Οἱ ἐκτός τῆς Ναυπακτίας Ναυπάκτιοι’’, ‘’Στόν δρόμο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ’’, ‘’’Προσωπική ἐπικοινωνία μέ τόν Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη’’, ‘’Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Θεόκλητος’’, ‘’Βαΐα καί στεφάνια’’. Ἐπίσης εἶναι ἐνδιαφέρουσα ἡ Συνέντευξη γιά τόν θάνατο’’, ἀλλά καί ἄλλες Συνεντεύξεις, Πρόλογοι καί Σχόλια σέ βιβλία, Χαιρετισμοί σέ Συνέδρια, Ἀπαντήσεις καί Δηλώσεις σέ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων, ὅπου ὁ ἀναγνώστης θά διαπιστώση πῶς ἡ Ἐκκλησία μέ τήν θεολογία της δίνει νόημα καί ζωή σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τοῦ κοινωνικοῦ βίου.

 

Ἡ τέταρτη ἑνότητα, πού περιλαμβάνει τά πρωϊνά Κηρύγματα τῆς Κυριακῆς γιά τούς μῆνες Ἰούλιο καί Αὔγουστο, αὐτήν τήν χρονιά ἑρμηνεύει τούς στίχους τῆς Δοξολογίας πού ψάλλουμε ἤ διαβάζουμε καθημερινά στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2008
223
Α΄
15 cm
24 cm
1,5 cm
557 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης